SPĚCHEJTE DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI | World Challenge

SPĚCHEJTE DO BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI

Tim DilenaAugust 17, 2019

Když se Jozue stal vůdcem Izraele, vedl jej k velkým vítězstvím nad Jerichem a Ajem. Bůh učinil pro Izraelity mnoho ohromujících zázraků. Jozuovo vedení bylo bezchybné, až na jedno velmi špatné rozhodnutí. Úskoční Gibeóňané ho lstí přemluvili k tomu, aby s nimi uzavřel smlouvu, a Izraelci se nezeptali Boha (viz Jozue 9,3-13). „Izraelští muži si tedy vzali z jejich zásob, aniž se zeptali na Hospodinův výrok. Jozue tedy s nimi uzavřel mír a uzavřel s nimi smlouvu.“ (Jozue 9;14-15)

Jozue musel ctít smlouvu, kterou uzavřel, a jejíž důsledky byly hrozné. Izraelci šli do boje proti Emorejcům, ale Jozuovi bojovníci potřebovali více denního světla, aby porazili svého nepřítele. Jozue se modlil k Bohu a on učinil zázrak, který dodnes nemá obdoby - slunce stálo! Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby Pán zastavil slunce kvůli modlitbě jednoho člověka (viz Jozue 10,14).

Mnozí učinili rychlé rozhodnutí, aniž by se ptali Pána. Proto na nás Bůh naléhá: „Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách, a on napřímí tvé stezky.“ (Přísloví 3,5) Slovo také říká: „Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, kdo je zbrklý, dopouští se mnoha chyb.“ (Přísloví 19,2) Pokud vás čeká rozhodování, nezapomeňte nejprve přijít do Boží přítomnosti.

Tak v 9. kapitole Jozue uzavírá smlouvu, aniž by se modlil, a v 10. kapitole volá k Bohu a Bůh odpovídá velkolepým způsobem. Proč? Protože Jozue pozval Otce ke svému špatnému rozhodnutí a Bůh se nad ním slitoval a zasáhl.

Bůh pro vás udělá totéž. Pokud se na něj obrátíte a budete hledat jeho tvář, změní vaše chybné rozhodnutí na požehnání.

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy a 4 dětmi v Lafayette, LA

Download PDF