SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU | World Challenge

SPOLEČENSTVÍ BOŽÍHO LIDU

Gary WilkersonAugust 5, 2019

„Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás … za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud“ (Filipským 1;3,5).

Pavel děkuje Bohu za společenství svatých, koinonii, společné sdílení, které spolu s církví ve Filipech prožívali při společném chození ve víře. Společenství evangelia je odlišné od jakéhokoliv jiného společenství. Je mocné, protože se zrodilo pod křížem Ježíše Krista. Skrze Něj jsou lidé z různých částí světa, národů a jazyků jedno tělo.

Dále čteme: „Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím láskou Ježíše Krista. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův“ (Filipským 1,8-10). Pavel se těšil ze vzájemné pomoci. Filipští byli pravdiví a pevní ode dne, kdy se s nimi setkal poprvé. Byli s ním ve spojení a podporovali ho, když byl sám ve vězení, a za to jim byl velice vděčný.

Pavel děkoval Bohu za své přátele, kteří byli stálí po celé roky. Duch Svatý spojil navzájem jejich srdce a oni se v Kristu stali jedním. Pavel chtěl, aby se jeho láska k těmto věřícím víc a více rozhojňovala.

Stejně i dnes Pán chce, aby Jeho děti žily ve společenství, kde se navzájem budou milovat a podporovat. Nejenže to posílí naše chození s Ním, ale biblické společenství dokáže být silným svědectvím pro svět.

Máš problém se zapojit do společenství s ostatními křesťany? Povzbuzuji tě k tomu, abys vyhledával různé příležitosti být ve společenství Božího lidu. Nejen že můžeš něco dát ostatním, ale i oni mohou obohatit tvůj život s naším Spasitelem, a společně můžete vytvořit silné pouto víry. Pán bude korunovat vaši snahu požehnáním, aby „se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala“.

Download PDF