SPRÁVNÁ VĚC VE SPRÁVNÝ ČAS | World Challenge

SPRÁVNÁ VĚC VE SPRÁVNÝ ČAS

Tim DilenaFebruary 22, 2020

Mojžíš se setkal s Bohem často dramatickým způsobem; Slovo nám říká, že: „ukázal se mu Hospodinův anděl v ohnivém plameni uprostřed keře“ (Exodus 3,2). Tehdy Bůh povolal Mojžíše, aby vyvedl děti Izraele ven z otroctví Egypta. Mojžíš následoval Pánovo vedení a jeho život se úplně změnil. Vrátil se ke svému tchánu Jitrovi. Řekl mu: ‚Dovol, abych odešel a navrátil se ke svým bratrům, kteří jsou v Egyptě …‘ Jitro Mojžíšovi odpověděl: ‚Jdi v pokoji.‘“ (Exodus 4,18) Poté, co se Mojžíš se rozhodl poslechnout Boha, uznal Jitrovo vedoucí postavení, což je významný princip, kterému potřebujeme porozumět.

Když děláme správné věci ve správném pořadí, Bůh říká: „Připravil jsem cestu a dám ti pokyny pro to, co bude dál.“ Když se díváme na Mojžíšův život a službu, vidíme, že je to velice důležité. Šel zpátky do Egypta, a jak víme, potkal se tam se silnou opozicí, když chtěl vyvést děti Izraele z Egypta. Farao je ještě více utiskoval a situace se zdála být beznadějnou (viz Exodus 5. kapitola).

Ačkoli Bůh pro Izraelity udělal mnoho zázraků, v tomto čase to nevypadalo, že by pracoval v jejich zájmu. Mojžíš udělal všechno správně a Izraelité pracovali těžce, jak jen mohli, ale zdálo se, že Bůh mlčí. Když se ale podíváme na tento příběh, vidíme, že Bůh tam po celou dobu s Mojžíšem a Izraelity byl, a nakonec byli vysvobozeni z Egypta ve slavném vítězství.

Snad jsi slyšel pokyn od Boha, podřídil ses vedení, řekl jsi, „cokoli Bože chceš, tak mi řekni“ a šel jsi, kam po tobě Bůh chtěl. Ale vypadá to, že se všechno děje špatně a Bůh je proti tobě – ale je to tak ve skutečnosti? Ne! Ve skutečnosti tě jenom učí – a vede tě do místa zaslíbení. Když se Ježíš cítil být daleko od Boha, zvolal: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Matouš 27,46) Ale přitom byl v té chvíli v samém centru Boží vůle a dělal skutek vykoupení pro celé lidstvo!

Buďte povzbuzeni, pokud procházíte těžkým obdobím: „Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru.“ (Římanům 8,28)

Pastor Tim Dilena sloužil 30 let v Detroitu, poté 5 let v New Yorku v Brooklyn Tabernacle. Nyní je se svou ženou Cindy v Lafayette, Louisiana.

Download PDF