SRDCE OTEVŘENÉ PRO BOŽÍ VÝCHOVU | World Challenge

SRDCE OTEVŘENÉ PRO BOŽÍ VÝCHOVU

David Wilkerson (1931-2011)November 6, 2020

Pro většinu lidí je těžké přijmout, že milující Bůh dopustí utrpení, ale král David řekl, že jeho utrpení pocházelo od Boha: „Dokud jsem nebyl pokořen, bloudil jsem, teď však zachovávám tvé slovo. … Prospělo mi to, že jsem byl pokořen – poučil jsem se o tvých zákonech.“ (Žalm 119, 67 a 71)

Těmito slovy David říká: „Nyní vím, že Pán dovolil mé bolesti, aby mě uzdravil ze všech vnitřních špatností a špíny. Kdyby mi svou bázeň nevložil do srdce, dnes bych tu nebyl. Bůh věděl, co je v mém srdci a přesně věděl, jak získat mou pozornost.“ To, co zde David říká, je životodárná pravda. V podstatě nám sděluje: „Pokud nevidíme, že Pán pracuje i v našich okolnostech – pokud nevěříme, že kroky spravedlivých jsou vedeny Jeho rukou včetně našich zoufalých situací – naše víra se zhroutí a my ztroskotáme.

Představte si chirurga a lékařský tým, jak se připravují na operaci pacienta s rakovinou. Chirurg ví, že pokud nádor nebude odstraněn, pacient zemře. Proto využije veškerá opatření, aby rakovinu dostal z těla pacienta, a to i za cenu bolesti, kterou mu tím způsobí. Ví totiž, že jeho chirurgický zákrok sice zanechá hluboké zranění, ale důležitější je zachovat život.

Správná reakce Božího lidu v souženích je mít otevřené srdce, které se ptá: „Pane, říkáš mi něco? Byl jsem hluchý vůči tvému hlasu?“

Duch Svatý nás nikdy nenechá bez odpovědi. Může říct: „Toto je léčka satana. Pozor!“ Nebo bez toho, že by tě odsoudil, ti odhalí oblast kompromisu a řekne: „Poslouchej a vše bude jasné.“

Když nám Bůh ukáže, co je v našich srdcích – netrpělivost, vytrvalý hřích, „malé“, avšak smrtící kompromisy – tyto věci se pro nás stávají těžkými v době soužení. Proto se David modlil: „Kéž mě tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž mě tvůj soucit navštíví, abych mohl žít, tvůj Zákon je pro mne potěšením!“ (Ž 119, 76–77)

Bez ohledu na to, co prožíváte, Boží milosrdenství je tu pro vás. Bůh vás nechce odsoudit ani potrestat, ale stejně jako každý oddaný otec říká svým dětem: „Dovol mi, abych ti pomohl a ukázal ti hloubku své lásky.“

Download PDF