STÁT PEVNĚ V ČASE KLAMU | World Challenge

STÁT PEVNĚ V ČASE KLAMU

David Wilkerson (1931-2011)February 12, 2020

Jak se blíží čas Ježíšova návratu, Satan otvírá brány pekla proti Božímu lidu. Vidíme, jak se to už děje uvnitř církví, kde Satan infiltroval Boží dům lžemi a falešným učením. Do církví se vetřela spousta podvodů a bludů a nerozhodní křesťané je všechny spolknou.

Jak můžou věřící pevně stát v těchto časech? Bůh zodpověděl tuto otázku slibem, že se sám postará o  pomoc v problémech. „Nebojte se jich, vždyť Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.“ (Deuteronomium 3,22) Náš Otec nás ujišťuje, „Nebuďte vystrašení! Beru tuto záležitost do svých rukou a vyzbrojím tě proti každému útoku nepřítele.“

Ve Starém zákoně se můžeme poučit, jak bojovat s nepřítelem a obdržet lekci o zbožnosti, která je tam zaznamenána. První lekce ze Starého zákona je o tom, v jakém bezpečí jsou Boží děti, když důvěřují krvi. V noci o prvním Hodu beránka, nebyl jediný izraelita ohrožen andělem smrti, který vymetal Egypt. Každý Boží muž, žena nebo dítě odpočívali v bezpečí krve, která pokrývala zárubně jejich domů. „Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.“ (Exodus 12,13)

Tento obraz ve Starém zákoně přestavuje ochraňující moc krve našeho Pána pro jeho děti i v současnosti. Jako křesťané máme být lidmi, kteří věří Kristu, spoléhají na něj a mají Kristovou krví potřené zárubně svých srdcí.

Přestože jsme byli zachráněni Kristovou krví, která nás chrání, stále jsme zapojeni do bitvy se satanskými mocnostmi a démonickými pevnostmi. Máme si nárokovat moc, která je nám k dispozici prostřednictvím nové Boží smlouvy, ale tato moc přichází pouze vírou!

Download PDF