STOJÍME NA LEPŠÍCH ZASLÍBENÍCH | World Challenge

STOJÍME NA LEPŠÍCH ZASLÍBENÍCH

David Wilkerson (1931-2011)September 30, 2020

 

Přemohly tě někdy okolnosti natolik, že jsi volal k Bohu: „Pane, pomoz mi! Nevím, jak se v tuto chvíli modlit, tak slyš volání mého srdce. Vysvoboď mne z této situace!“?

Někdy jen tiše stojíme a víme, že Pán nás vysvobodí. Věřím, že přesně tohle prožíval David, když ho zajali Filištíni. Žalmista napsal: „O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše, ať to slyší pokorní a radují se“ (Žalm 34,3).

David zde v podstatě říká: „Mám co říci pokornému Božímu lidu na zemi, nyní i v době, která teprve přijde. Pokud bude existovat tento svět, Hospodin bude vysvobozovat každého, kdo k němu s důvěrou zavolá. Ve svém neuvěřitelném slitování a lásce vysvobodil mě, přestože jsem se choval velmi pošetile.“

Bůh pošle anděla, bude-li chtít, nebo dokonce celý zástup, aby tě obklopili a ochránili před nebezpečím. I když jsi jednal pošetile, nebo jsi ve víře příšerně selhal, stačí jenom znovu zavolat k Vysvoboditeli. On je věrný, a proto uslyší tvé volání a bude jednat.

V celé Bibli je mnoho záznamů o zázracích. Bůh zázračně vysvobodil Noema, Lota, Davida, Chizkiáše, Daniela, tři hebrejské chlapce, Mojžíše, Jozua, Jákoba, Josefa a spoustu dalších. Pokud jde o Boží lid v dnešní době, Kristova krev nás zachraňuje před hříchem, zkázou a mnoha dalšími věcmi: „Který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce“ (Galatským 1,4).

Od ukřižování má Boží lid dokonce lepší zaslíbení, než jsou ta uvedená výše. Dnešní věřící stojí nejen na zaslíbeních, nýbrž také na prolité krvi Ježíše Krista. A v té krvi máme vítězství nade všemi hříchy, pokušeními a bitvami, kterým budeme čelit.

Věříš, že Bůh umí předvídat každou tvou zkoušku? Každé tvé pošetilé jednání? Každou tvoji pochybnost a strach? Pokud tomu věříš, potom se můžeš řídit příkladem Davida, který se modlil: „Tento ponížený volal a Hospodin slyšel“ (Žalm 34,7).

Neváhej kdykoli volat ke svému milujícímu nebeskému Otci. On tě rád vyslechne a uspokojí tvou potřebu.

Download PDF