SVÍTIT JASNĚ VE ZKOUŠKÁCH | World Challenge

SVÍTIT JASNĚ VE ZKOUŠKÁCH

David Wilkerson (1931-2011)July 25, 2019

„Jásej Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu!“ (Žalm 100,1-2)

„Avšak spravedliví se budou radovat a veselit před Bohem, budou radostně jásat.“ (Žalm 68,4)

„Kéž se radují všichni, kteří v tobě mají útočiště. Navěky budou jásat a ty je budeš chránit. Kéž se z tebe veselí ti, kdo milují tvé jméno!“ (Žalm 5,12)

Bůh skutečně chce, aby mu jeho děti sloužily s radostí a vděčností, což je výsledkem základní pravdy - jsme pod jeho ochrannými křídly! Nepřeje si, abychom byli poražení, skleslí a bez víry.

Bible je plná slavných příběhů o těch, kteří zůstali radostní i během zkoušek, když všichni ostatní to už vzdali. Například, celý Izrael reptal a stěžoval si až na dva Boží muže, Jozua a Káleba. Nikdy nezakolísali ve víře a radosti, i když všichni kolem nich propadli zoufalství a poraženosti (viz Numeri 13).

Jindy, tři mladí Hebrejci, Šadrach, Mešach, Abednego radostně vyznali: „My budeme sloužit Bohu s radostí a vděčností.“ Radovali se v Pánu, když byli zázračně zachráněni z ohnivé pece, neotřesení ve víře (viz Daniel 3).

Apoštol Pavel řekl: „Jsem naplněn potěšením, přes všechna naše soužení přetékám radostí!“ (2.Korintským 7,4) Naprostou důvěrou k Bohu vzniká radost. I dnes, Bůh má lid, který se neskloní, ale vztyčí své hlavy a navzdory všem zkouškám oslavuje Pána.  Září všem  jako nádherný příklad toho, že radost v Pánu je možná i během utrpení.

Když je Tvé srdce s Bohem, máš nezpochybnitelné právo se radovat a být šťastný!  Znovu a znovu Bůh potvrzuje, že se raduje spolu se svými dětmi. Pamatuj, „radost z Hospodina je vaší silou!“ (Nehemiáš 8,10)

Download PDF