TĚŽKOSTI ODHALÍ, CO JE V NAŠEM SRDCI | World Challenge

TĚŽKOSTI ODHALÍ, CO JE V NAŠEM SRDCI

Gary WilkersonMarch 9, 2020

Zamysli se nad tím, jak dnes vypadá „normální“ křesťanství typického věřícího. Takový člověk je trochu egoistický, trochu materiální, a tak trošku konzumní. Většina jeho každodenních rozhodování se týká zlepšení jeho života. Patří sem duchovní snažení; od skupinek v jeho církvi přes kázání, která si stáhl z internetu, až k seminářům, které navštěvuje.

Na těchto věcech není nic špatného. Náš Pán chce, aby byl náš život požehnaný. Avšak u některých křesťanů nejde o nic víc než o honbu za světskými věcmi. Vyhledávají sebezdokonalování, a ne Boží království. A takové věci mohou věřícího odvést od opravdové moci evangelia.

Co se vlastně stalo s životem, který byl naprosto podřízen Ježíši? Co se stalo s ochotou položit život za evangelium? Pavel řekl své vlastní svědectví: „Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí“ (1. Korintským 2,4). Nežijeme-li život podřízený Bohu, nemůžeme obviňovat Pána. Nestalo se tak kvůli nedostatku moci jeho milosti. Problém je na naší straně.

Je nezbytné, aby byla srdce křesťanů doopravdy připravená vypořádat se s životními těžkostmi. Pavel řekl: „Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky … lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň“ (2. Timoteovi 3,1-5).

Pavel zde hovoří o pravidelných účastnících bohoslužeb, popisuje je však jako ty, kdo se zbožně jen tváří. Dále říká, že se tito křesťané „pořád chtějí učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy“ (2. Tim 3,7). Když Pavel mluví v prvním verši o zlých časech, objasňuje, že „normální“ křesťanství se dlouho neudrží. Těžkosti odhalí, co je v našem srdci, a Bůh chce, abychom byli naplněni mocí Ducha svatého.

Slýcháš kázat Boží Slovo, ale nejednáš podle toho, co slyšíš? Chceš-li dnes znovu vidět ve svém životě zjevenou Boží moc, rozhodni se v srdci, že budeš naplno hledat Boha a že ho budeš následovat s naprostou odevzdaností.

Download PDF