TOUHA PO JEŽÍŠOVĚ PŘÍCHODU | World Challenge

TOUHA PO JEŽÍŠOVĚ PŘÍCHODU

David Wilkerson (1931-2011)November 19, 2020

Boží lid potřebuje velké vylití Ducha svatého, nadpřirozený dotek ještě větší než o Letnicích. Ježíšovi následovníci o Letnicích nemuseli mít obavy z nukleárních zbraní. Netřásli se, protože celosvětová ekonomika nebyla na pokraji kolapsu.

Je jasné, že potřebujeme moc Ducha svatého, abychom mohli čelit posledním dnům. Vskutku, volání, které zní nyní, znělo i ve dnech proroka Izajáše: „Kéž bys roztrhl nebe a sestoupil … abys dal poznat své jméno.“ (Izajáš 63,19 - 64,1)

Tento výkřik pronesl prorok truchlící nad letargií Božího lidu, muž, který jasně věděl, čeho je potřeba: nadpřirozeného navštívení od Pána. Izajáš říkal: „Hospodine, nemůžeme pokračovat tak, jak dosud, se stejnou náboženskou rutinou. Potřebujeme od tebe dotek, jaký jsme nikdy nezakusili.“

Dnešní Kristova církev je požehnána více nástroji pro evangelizaci než kterákoli jiná generace. Máme více mediálních výstupů pro evangelium než kdykoli předtím - více knih, webových stránek, televizní a rozhlasové vysílání. Nicméně stát za státem se opakuje stejná situace, že křesťan může přicházet do sboru, který vyznává biblické hodnoty, a odcházet z něj, aniž by zakusil přítomnost Ježíše.

Sto dvacet věřících se shromáždilo v pronajaté místnosti v Jeruzalémě v období, které mnohem víc připomínalo Izajášovy dny - období obrovských náboženských obřadů a davy valící se do chrámu. Byla to velká paráda, ale přesto tato shromáždění byla bez života, lidé pouze prováděli úkony a sledovali rituály.

Jak k tomu mohlo dojít? Ta generace byla odchována ohnivými kázáními Jana Křtitele. Sám Ježíš se procházel mezi nimi a konal zázraky. Přesto byli bez života, vyschlí a prázdní. Nicméně Ježíš se těchto lidí nikdy nevzdal a prorokoval svým učedníkům: „Přijmete moc Ducha svatého, který na vás sestoupí.“ (Skutky 1,8) Sto dvacet učedníků najednou se shromáždilo v horní místnosti. A my víme, k čemu došlo. Sestoupil na ně Duch svatý a každá hora opozice se rozplynula. Mnoho lidí bylo zachráněno a byla založena církev.

Ježíš právě nyní slyší volání lidí po celém světě. Vylévá svého Svatého Ducha, který volá: „Pane Ježíši, přijď!“ (Zjevení 22,20) Když přijde Duch a rozněcuje naše srdce, kéž i my voláme: „Hle, Ježíš přichází. Pojďme se s ním setkat!“

Download PDF