TRPÍCÍ A PŘESTO RADOSTNÝ | World Challenge

TRPÍCÍ A PŘESTO RADOSTNÝ

Jim CymbalaMarch 7, 2020

Když chodíme v Duchu, když nás Duch Svatý řídí, vyvolá v našich životech radost stejně jako lásku. Lukáš popisuje Ježíše jako: „Plného radosti v Duchu Svatém“ (viz Lukáš 10,21). Radost přichází od Ducha Svatého. Nemůžeme ji sami vyvolat, způsobit nebo učinit.

Mnozí z nás mají jizvy, které nikdo nemůže vidět, ale Ježíš řekl, že nemusíme ztrácet radost, když je život bolestivý nebo se k nám lidé chovají ošklivě. Radost není zaslíbena jen těm, kteří mají nejméně bolesti v životě. Radost je pro každého, kdo je ochotný nechat se vést Duchem. Ježíš řekl: „Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a zavrhnou vaše jméno jako zlé kvůli Synu člověka. Radujte se v onen den a jásejte; neboť hle, hojná je vaše odměna v nebi.“ (Lukáš 6,22-23) Tvrdit, že minulé utrpení nám dává právo být méně radostní, je jen jedna z cest, jak se vyhýbat pravdě.

Dokonce i Ježíš věděl co je to zármutek a jaké je to plakat. Izajáš prorokoval, že Ježíš bude mužem bolesti (Izajáš 53,3), a že to proroctví se určitě naplní. Ježíš trpěl na kříži i mimo něj, byl zesměšňovaný, bitý a ponižovaný. Ale to je jenom jedna polovina obrázku.

Z epištoly Židům jsme se naučili, že Bůh pomazal Ježíše olejem veselí (viz Židům 1,9). Olej je symbolem Ducha Svatého a jak vidíme v Lukáši 10,21, Ježíš byl plný radosti skrze Ducha Svatého. Takže Ježíš byl mužem zármutku, který nesl kříž, ale taky byl pomazaný radostí. A jeho radost, jako i naše, pocházela z Ducha Svatého. Abychom plně porozuměli Ježíši, nemůžeme ho vidět jen jako truchlícího Spasitele, ale musíme to vyvážit pravdou, že byl naplněn radostí a strávil velkou část času radováním se.

Základem duchovní radosti je náš nikdy se neměnící vztah s Kristem. „Radujme se v Pánu“ (Filipským 3,1) připomínáním a nárokováním si všech výsad, které pro nás připravil nyní a v budoucnu.

Jim Cymbala založil sbor s názvem „Brooklyn Tabernacle“ (Brooklynský Svatostánek) s méně než dvaceti členy v malé zanedbané budově v problémové městské čtvrti. Je brooklynským rodákem a dlouholetým přítelem Davida i Garyho Wilkersona.

Download PDF