UDĚLAT NEMOŽNÉ A PŘINÉST VYKOUPENÍ | World Challenge

UDĚLAT NEMOŽNÉ A PŘINÉST VYKOUPENÍ

Carter ConlonOctober 10, 2020

Zachariáš 4,6 říká: „Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“

Když se modlíme za nemožné, znamená to, že rozpoznáváme, že nelze ničeho dosáhnout skrze naše přirozené schopnosti anebo naším způsobem, ale pouze Božím Duchem. Zázraky by pro křesťany neměly být něčím, co akceptujeme, ale co očekáváme! Když to říkám, nemám na mysli situaci, kdy Bůh rozhazuje zázraky po okolí a my je sbíráme podobně jako mince. Boží zázraky se nedějí pro náš osobní požitek nebo luxus. Ano, může nám žehnat, ale není to kosmický džin, který rozdává levné zázraky pro náš vlastní sobecký prospěch.

Bůh pracuje v nadpřirozené sféře, aby přinesl vykoupení a také slávu svému jménu. Boží vůlí je dovršit Boží dílo v našich životech. To je příčinou, proč někteří lidé jsou zázračně uzdraveni z nemoci a jiní uzdraveni nejsou! Co v naší situaci povede k naplnění vyššího záměru a přinese slávu Bohu? Modlíme se za nemožné, věříme Pánu a hledíme na to, jak přináší nadpřirozené řešení tam, kde přirozené nestačí.

Bůh skrze zaslíbení ve svém Slově prohlašuje, že tě vezme a přetvoří v něco mnohem většího, než čím jsi nyní. Je to viditelným svědectvím, které Bůh dává církvi. Ty a já jsme stvořeni pro mnohem více, než bychom kdy mohli doufat, že dosáhneme z vlastní síly. „Jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ (2. Korintským 3,18)

Změněné životy lidí, vykoupené mocí kříže, jsou největším svědectvím pravdy evangelia našemu padlému a potřebnému světu. Učedníci se sešli a v jednotě se modlili: „Ty jsi Bůh.“ A tady má naše modlitba začínat – „Ty jsi Bůh! Promluvil jsi a byly stvořeny světy. Promluvil jsi a vznikl život. Promluvil jsi a byla stvořena zvířata. Podíval ses na prach země, promluvil jsi a dechl a člověk se stal duší živou. Ty jsi Bůh – pro tebe není nic nemožné!“

Carter Conlon se připojil k týmu pastorů Times Square Church v roce 1994 a v roce 2001 byl ustanoven starším pastorem. V květnu 2020 se stal General Overseer of Times Square Church, Inc.

Download PDF