UKAZUJE TVŮJ ŽIVOT VÍRU V KRISTA? | World Challenge

UKAZUJE TVŮJ ŽIVOT VÍRU V KRISTA?

David Wilkerson (1931-2011)November 18, 2020

Pisatel Listu Židům sděluje svým čtenářům: „Po takové době už jste měli být dávno učiteli“ (Židům 5,12). To jsou silná, smělá slova. Koho přesně pisatel oslovuje? Koho kárá? Kniha Židům nám ukazuje, že mluví k věřícím, kteří byli do biblických pravd dobře uvedeni. Jinak řečeno, čtenáři dopisu vyslechli mocná kázání mnoha pomazaných služebníků.

Vezměme v potaz vše, čemu byli tito křesťané vyučováni:

  • Věděli o Ježíši, nejvyšším knězi, a jeho přímluvách za ně u Božího trůnu.
  • Věděli o Ježíšově pozvání, aby směle předstupovali před Boží trůn, kde v čase potřeby naleznou slitování a milost.
  • Věděli, že je pro ně nachystán pokoj nade všechno pomyšlení.
  • Věděli, že Pán s nimi soucítí ve chvílích, kdy zažívají slabost.
  • Věděli, že Kristus byl pokoušen ve všem jako oni a  přesto zůstal bez hříchu.
  • Byli povzbuzováni, aby si „až do konce zachovali smělou jistotu a radostnou naději.“ (Židům 3,6)

To vše je napsáno v prvních čtyřech kapitolách Židům a právě v 5. kapitole pisatel oslovuje shromážděné: „Po všem tom důkladném vyučování, stále ještě nejste schopni slyšet a potřebujete někoho, aby vás vyučoval.“

Platí to i pro tebe? Uvaž, co vše se naučila současná generace křesťanů. Kolik jsme slyšeli služebníků, kteří nás vyzývali, abychom Pánu věřili naprosto ve všem. Kolikrát jsme slyšeli kázat o ohromných Božích zaslíbeních. A přesto, jak často jsme rychle bez nálady, jakmile přijde zkouška.

Drazí, milovaní, co váš život vypovídá lidem kolem vás? Jak se čte kniha vašeho života? Jste v těžkých časech učiteli, sloužíte druhým příkladem? Víru je nemožné si zachovat bez toho, že bychom směle předstupovali před trůn v modlitbě za vše, co potřebujeme. Vybízím vás, denně předstupujte před Pána se všemi svými potřebami. On vás povolal stát se jedním z učitelů.

Download PDF