VÁLKA PROTI BOŽÍM DĚTEM | World Challenge

VÁLKA PROTI BOŽÍM DĚTEM

David Wilkerson (1931-2011)March 24, 2020

„Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení 12,12)

Jako následovníci Ježíše Krista si musíme být vědomi toho, že ďábel je připraven nás zničit. Proto Pavel říká, že musíme co nejvíce znát taktiku nepřítele a jeho plány: „Aby nás satan neobelstil; jeho úskočnost přece známe.“ (2. Korintským 2,11)

Verš ze Zjevení nám říká, že satan vyhlásil válku proti všem Božím dětem – a má na to jen omezený čas. Zatímco mnoho křesťanů má o půlnoci klidný spánek, přesně, jak předpověděl Ježíš, ďábel horečnatě pracuje a připravuje se na válku. Je si dobře vědom toho, jak krátký čas má na dokončení svého záměru, a tak neustále vymýšlí způsoby, jak obtěžovat a ničit církev Ježíše Krista.

Satan vám může lhát a nedá vám pokoj neustálým obviňováním. Ježíš je v bezpečí se svým Otcem, daleko ze satanova dosahu, ale nepřítel stále vede válku proti Kristu tím, že se obrátil proti věřícím – Kristovým následovníkům.

Na rozdíl od názoru některých křesťanů satan nemá neomezenou moc, byl Ježíšem poražen a zbaven veškeré autority. Také není vševědoucí (neumí číst myšlenky) a není všudypřítomný. Má však své knížectví a mocnosti rozmístěné po celé zemi a řada démonů mu předává informace na jeho vyžádání.

Petr nám dává varování: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“ (1. Petrova 5,8)

Satan zná vaše slabá místa, tvoje boje s tělem a v těchto oblastech s vámi bude těžce zápasit. Pokusí se vás přesvědčit, že nikdy nebudete osvobozeni od hříchu, ale v okamžiku, kdy se přiblížíte k Ježíši, je ďábel bezmocný. „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.“ (List Jakubův 4,7)

Jak tedy odoláte nepříteli? Zvládnete to pouze vírou! Jednoduše přijďte k Ježíši a důvěřujte mu, že vás zachrání ze satanových spárů.

Download PDF