VÁLKA PROTI BOŽÍM DĚTEM | World Challenge

VÁLKA PROTI BOŽÍM DĚTEM

David Wilkerson (1931-2011)June 2, 2020

„V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním“ (Zjevení 12,7-9).

Zde na zemi jsme ve válce, zuří tu válka mezi dvěma duchovními mocnostmi: mezi satanovým knížectvím a mocnostmi, a Božím jediným Synem, Ježíšem. Tato válka začala velmi dávno v nebi, když archanděl Michael s armádou andělů bojovali s Luciferem a anděli, kteří se s ním spojili a vzbouřili se.

Satan byl v této bitvě poražen a svržen na zem i s ostatními vzpurnými anděli (kteří tvořili třetinu všech andělů v nebi) a pustil se do boje proti Božím dětem. Určil démony posedlé lidi za proroky, učitele, dokonce i vůdce národů a vyslal je hlásat a šířit jeho bezbožné „učení“. Ale tady pro něj nastal problém. Nedokázal přesvědčit lidi, aby přestoupili na jeho stranu, protože jeho učení nepřináší život ani pokoj, radost nebo svobodu od hříchu. A tak začal válčit.

Boj, který satan vede, je namířen proti Božímu lidu, těm, kteří věří a hlásají Ježíše Krista jako Pána. Ale náš Pán nikdy nespí. On už od začátku ví, co bude, ví, že satanovy plány a intriky musí být zmařeny dříve, než zničí jeho lid, církev.

Pán říká: Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích … rozšlapete svévolníky, že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který připravuji, praví Hospodin zástupů“ (Malachiáš 3,20-21). I když se zdá, že peklo vyhrává, celé nebe volá: „Pomoc už je na cestě. Neboj se! Brány pekla nepřemohou Boží děti.“

A jednou přijde ten den, kdy si každý zlý a zvrácený člověk uvědomí, že ten, jehož jméno, se snažil zničit a smazat, teď stojí před ním jako jeho Soudce. Nikdo nebude moct popřít, že náš Pán je Bůh, každé koleno před ním poklekne a každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán!

Ježíš se ptal svých učedníků: „‚A za koho mě pokládáte vy?‘ Petr mu odpověděl: ‚Ty jsi Mesiáš‘“ (Marek 8,29). Ať je naše odpověď stejná jako Petrova – ať je

Download PDF