VÍRA, KTERÁ PŘEKONÁ KRIZI | World Challenge

VÍRA, KTERÁ PŘEKONÁ KRIZI

David Wilkerson (1931-2011)December 22, 2020

V dnešních těžkých časech se lidé snaží zoufale nalézt klid a naději. Touží poznat pravdu, jak se píše v Izajáši: „Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem, protože tobě důvěřuje“ (Iz 26,3). Budou sledovat Boží děti, a uvidí, jak Pán pečuje o ty, kteří patří Jemu.

Je zajímavé psát o tom, jak svět pozoruje věřící, kteří jsou vystaveni zkouškám. Čekají, že v  těžkých časech budeme zpívat písně, jak o tom čteme například v žalmech. Třeba v žalmu 137 se dočítáme o Izraelitech, kteří byli v babylonském zajetí. Tehdy ztratil Boží lid vše, včetně svých domovů. Přesto všechno chtěli ti, kdo je odvlekli do zajetí, slyšet písně o vítězství, protože těmi písněmi byli židé tehdy známí.

„U řek babylonských — tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sijón. Své lyry jsme tam věšeli na topoly, neboť tam se nás naši věznitelé ptali na slova písní, naši trýznitelé chtěli, abychom se radovali: Zazpívejte nám některé ze sijónských písní! (Ž 137,1-3)

Izraelité se proslavili svými písněmi o vítězství. A tak na ně jejich věznitelé naléhali: „Zpívejte nám! Slyšeli jsme o vašich vítězných písních, kterými chválíte Boha.“ Někdo by mohl namítnout, že tento jejich požadavek byl výsměchem. Ale podle mě Babyloňané upřímně toužili slyšet svědectví. Jejich vlastní náboženství jim nabízelo jen prázdnotu, vyprahlost a beznaděj.

A stejně tak dnes svět prahne po písních vítězství, které by mu Boží děti zpívaly. Chtějí od nás vědět, jak zareagujeme v současné krizi. „Říkáte, že váš Bůh je věrný a mocný. Ale skutečně mu důvěřujete v těžkých časech, jako je tento? Ustojí vaše víra tuto krizi?

„Do úst mi vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. Mnozí to uvidí, pojme je bázeň a budou doufat v Hospodina“ (Ž 137,1-3). Tvůj laskavý a milující Otec, který je pohnut vědomím tvé slabosti, ti dá novou píseň, ať už si procházíš čímkoliv.

Download PDF