VÍRA V NEKLIDNÝCH DOBÁCH | World Challenge

VÍRA V NEKLIDNÝCH DOBÁCH

David Wilkerson (1931-2011)August 19, 2020

Ze všech lidí by právě křesťané měli být zářivým příkladem toho, co znamená žít v pokoji a vítězství v těchto strašných dnech. Bůh nám dal neotřesitelné zaslíbení pro život na Zemi, zvláště když se nepřítel naší duše snaží nás přemoci. „Můj lid však pozná mé jméno, pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji:‚Hle, jsem zde.‘ (Izajáš 52,6)

Jinými slovy, Bůh říká: „Až budeš v nejtěžší zkoušce, přijdu a promluvím k tobě. Uslyšíš mě, jak říkám: ‚To jsem já, nebojte se.‘“

Ježíš tento slib opakoval a zdůrazňoval při mnoha příležitostech, jeden z nejznámějších případů byl, když hovořil s učedníky, když byli na lodi v hrozné bouři. Zatímco loď byla zmítána větrem a vlnami, zpanikaření muži uviděli Ježíše, jak k nim jde po vodě. Písmo říká: „Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a křičeli strachy: ‚To je přízrak!‘“ (Matouš 14,26)

Ježíš k nim okamžitě promluvil, aby zmírnil jejich strach: „Buďte dobré mysli! Já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27). Fráze „buďte dobré mysli“ znamená být šťastný, uvolněný. A zde, v této situaci, v nouzi, Ježíš svázal tato slova se sebou. Pamatujte, že tito muži ho znali osobně a Ježíš očekával, že budou jednat s vírou podle jeho slova. Řekl: „Otec slíbil, že za tebou v bouři přijdu, a teď jsem přišel. Ano, jsem to já, Ježíš, jsem tady s vámi uprostřed toho všeho. Takže, buďte dobré mysli!“

Pán očekává od nás stejnou reakci a víru v naší zoufalé době. Přemýšlejte o tom. On nikdy nezklamal svůj lid. Vyzývá nás, abychom se ohlédli zpět a vzpomněli si, že nás vždy povzbuzoval a posiloval, když bylo potřeba. Nikdy nedovolil nepříteli zničit ty, kteří mu věří.

Pán touží, abychom v něm našli naplnění a úplně mu věřili. Král David řekl: „Všechny mé zdroje jsou v tobě“ (Žalm 87,7), což znamená: „Všechno mé uspokojení se nachází v tobě, Pane. Ty sám jsi mojí studnou, ze které nabírám, jsi vše, co potřebuji, abych byl úplný, radostný, šťastný a měl pokoj.“

Download PDF