VÍRA V NEMOŽNÉ | World Challenge

VÍRA V NEMOŽNÉ

David Wilkerson (1931-2011)December 10, 2019

Mojžíš vyvedl děti Izraele z Egypta, a když došli k Rudému moři, napřáhl svou hůl nad vodu a po celou noc silný východní vítr rozděloval moře. Voda stála na každé straně jako hradby, aby mohli Izraelité přejít po suché zemi. Pronásledující Egypťany voda zavalila a všichni se utopili. Přečti si záznam v knize Exodus 14,15-31.

Mojžíš a děti Izraele se radovali z Hospodina. Mojžíšova sestra Miriam vedla tance (viz 15,20-21). Avšak po tomto fantastickém vítězství netrvalo dlouho a vlivem nepříznivých okolností si lid začal stěžovat na Mojžíše a Árona. Je to smutné, ale většina lidí, kteří přestáli egyptské soužení a chválili Boha za záchranu u Rudého moře, nevstoupila do Zaslíbené země. Místo toho zemřeli v nehostinné poušti – všichni proto, že pochybovali.

Milovaní, naší Zaslíbenou zemí je dnes Ježíš Kristus, který žije v nás. On je naším dědictvím! Když spočineme v jeho věrnosti, radujeme se z jeho přítomnosti. Bůh nikdy nechtěl, abychom uvízli v poušti marnosti a sucha. Skrze svého Syna nám poskytuje hojný život – život osvobozený od starostí a úzkostí – pokud mu důvěřujeme.

Možná, že zrovna bojuješ nějakou životní bitvu. Nepřítel k tobě přichází ze všech stran, a přestože víš, že máš na své straně mocného Boha, vidíš před sebou jen bitvu. Ptáš se Boha: „Proč jsi mne přivedl do toho zmatku? Nemohu to zvládnout.“

Slovo tě ujišťuje, že můžeš vstoupit na pokojné místo v Kristově plnosti. „Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou“ (Židům 10,22). Bůh ti chce dát pokoj. Chce, abys skutečně spočinul v jeho síle. On tě dokáže zachránit ze všech nástrah, zkoušek a pokušení – pokud mu budeš důvěřovat!

Download PDF