VÍTĚZNÁ VÍRA | World Challenge

VÍTĚZNÁ VÍRA

David Wilkerson (1931-2011)October 18, 2019

Ve 4. Mojžíšově, kapitolách 13 a 14 najdeme vyjádření pravé víry a nevěry. Deset zvědů, kteří vstoupili do země, se vrátilo a podalo zprávu o tom, co viděli. „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Nicméně lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká.“ (Numeri 13, 27-28) Zpráva byla tedy pozitivní i negativní.

Lidé zpanikařili a křičeli ve strachu a nevěře: „Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my.“ (Nu 13,31) Ale Káleb, tichý hlas víry, měl právě opačný přístup: „Směle pojďte vzhůru, obsadíme ji, jistě přemůžeme její obyvatele.“ (Nu 13,30)

Ale celá pospolitost prohlásila: „Vraťme se zpět do Egypta a otroctví. Nedokážeme se dostat do zaslíbené země. Je tam příliš mnoho silných nepřátel.“ (viz Nu 14,1-4) Ale víra opět promluvila skrze Jozua a Káleba: „Země, kterou jsme prošli, abychom ji prozkoumali, je převelice dobrá. Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem.“ (Nu 14,7-8)

Bůh chce vědět, co je ve tvém srdci, jestli skutečně věříš. Je tam strach z obrů a touha vrátit se do Egypta? Bůh chce, aby lidé ve víře zbořili všechno, co je drží od plnosti Ježíše.

Nepřítel nemá žádnou moc zabránit Božím lidem dosáhnout toho, co pro ně Bůh má. Satan možná právě chystá proti tobě použít obrovský problém - ne aby tě utlačoval, ale aby tě udržel venku. Celé peklo se postavilo proti tobě a snaží se ti zabránit vstoupit do Kristovy plnosti, do odpočinku, do života důvěry a pokoje pod jeho vládou.

Nechť tvá víra zvítězí a ty můžeš prohlásit: „Nebudu se bát, co mi může udělat člověk? Moji nepřátelé nemají žádnou moc, protože Bůh je se mnou. Vstupuji do toho, co pro mě má!“

Download PDF