VÝCVIK PRO BOŽÍ ZÁMĚRY | World Challenge

VÝCVIK PRO BOŽÍ ZÁMĚRY

David Wilkerson (1931-2011)May 9, 2018

"Chci však, bratří, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše ku prospěchu evangelia" (Filipským 1:12). Pavel říká křesťanům ve Filipech, aby si nedělali starosti ohledně všeho, co zakusil.

Je zajímavé, že Pavel napsal epištolu v době, kdy byl držen v poutech v římském vězení. Pokud jde o něj, byl zkušeným bojovníkem evangelia, který prodělal všechny myslitelné potíže.  Pokud jste studovali Pavlův životní příběh, znáte věci, kterým musel čelit: ztroskotání lodi; bití; výsměch; hlad a žízeň; hanobení charakteru. A co je velmi smutné, Pavlovo nejhorší utrpení přišlo z rukou těch, kteří se sami nazývali znovuzrozenými věřícími.

Některými z Pavlových oponentů byli závistiví církevní vedoucí, kteří proti němu poštvali celé sbory. Zesměšňovali jeho způsob života, posmívali se jeho kázáním, překrucovali jeho poselství a zpochybňovali jeho autoritu. Zdá se, že všude, kam Pavel přišel, se setkával s problémy a zármutkem. 

Ale poslechněte si jeho svědectví! "Já však na to nedbám" (Sk 20:24). A na jiném místě řekl: "Aby se nikdo nezmítal v těchto souženích. Sami přece víte, že k tomu tu jsme. Vždyť když jsme byli u vás, předem jsme vám říkali, že nás čeká soužení. To, jak víte, se i stalo (1. Tesalonickým 3:3-4). 

Pavel si nestěžoval, on tyto věřící ujišťoval. "Proč jste tak vyjevení? Říkal jsem vám, že po celou dobu, co budete chodit s Ježíšem, budete čelit potížím." To jde přímo proti smýšlení dnešní církve v Americe, která říká: "Když tvoje víra bude pracovat tak, jak má, bude se ti dařit, vůbec si nepřipouštěj, že bys mohl trpět." Ale to není to, co učí Bible.

Bůh samozřejmě má moc uchránit nás od všech těžkostí. Dovoluje ale, abychom procházeli jistými věcmi. Každá zkouška, kterou Bůh dovoluje, představuje investici, kterou do nás vkládá. Praktické cvičení, za kterým je nadpřirozený záměr. Poslechni si, co říká žalmista: "Ano, zkoušel jsi nás, Bože, přečišťoval jsi nás jako zlatník stříbro" (Žalm 66:10).

Download PDF