VĚŘIT PRO SKLIZEŇ | World Challenge

VĚŘIT PRO SKLIZEŇ

David Wilkerson (1931-2011)September 8, 2020

„Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: ‚Žeň je velká, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!‘“ (Matouš 9, 36-38)

Platí Ježíšova slova o zralé žni v dnešní době? Kde vidíme důkaz toho, že pole zbělela a jsou připravena ke žni? Volá tato generace po svatosti? Až na několik málo výjimek se to neděje. Daleko víc, než jinými věcmi, byl Ježíš ve své době pohnut smutnými okolnostmi, které viděl všude kolem. Kamkoliv se podíval, lidé trpěli. Když hleděl na Jeruzalém, plakal nad tvrdostí a duchovní slepotou, kterou viděl (viz Lukáš 19,41). Lidé směřovali k soudu, neměli pokoj, jen strach a depresi.

Ježíš podal obraz toho, jak budou vypadat poslední dny. „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných … Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.“ (Lukáš 21, 25-26) Ježíš popsal nejvíce deprimovanou, strachující se a vystresovanou generaci všech dob.

Plní se jeho proroctví i v dnešní době - před našima očima? I tato generace je plná strachu a obav. Slyším Ježíšova slova: „Pole zbělela. Žeň je mnohá.“ Své církvi říká: „Lidé jsou připraveni slyšet. Je čas věřit ve sklizeň, je čas, abyste začali sklízet!“

Kristus je Pánem sklizně a říká nám: „Přestaň se zaměřovat na těžkosti kolem sebe a místo toho pozvedni oči a pohleď, že žeň je připravena.“ Jsme pracovníky a nástroji sklizně v Pánově ruce. Bůh hledá ty, kteří budou ve světě stát a prohlašovat: „Bůh je se mnou! Satan mě nemůže zastavit. Jen se podívej na můj život. V Kristu, který ve mně žije, jsem více než přemožitel!“

Download PDF