VŠECHNO KVŮLI VELKÉ BOŽÍ MILOSTI | World Challenge

VŠECHNO KVŮLI VELKÉ BOŽÍ MILOSTI

David Wilkerson (1931-2011)May 22, 2018

Ale milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi, odpouštějte a bude vám odpuštěno” (Lukáš 6:35-37).

Kniha Genesis vypráví příběh Sodomy a Gomory (viz Genesis 18 a 19). Vidíme úžasný příklad Boží velké milosti, když varoval Abrahamova synovce Lota před blížící se záhubou města a poskytl cestu útěku pro něj a jeho rodinu. Lot varoval své synovce, ale oni si mysleli, že si dělá srandu a jeho manželka byla naplněna pochybností a podívala se při útěku zpět. Ale Lot a jeho dcery byly nakonec zachráněni.

“Ale on váhal. Ti [andělé] ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery – to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem” (Genesis 19:16).

Bible nazývá Lota spravedlivým mužem (viz 2. Petrova 2:8-9), který zbyl v těchto posledních dnech. Když hříchy naší společnosti vystupují do nebe — smyslnost, nemravnost a stále výraznější zlo — Amerika je zralá pro zničení. Pokud Boží církev v této době je spravedlivá, tak je to jen kvůli krvi Ježíše Krista a nikoliv kvůli jakékoliv dobrotě nebo mravnosti, kterou v nás Kristus vidí. Dostalo se nám pouze Jeho velké milosti, která nás vysvobodila od soudu.

Přemýšlej o tom. Když jsi byl zachráněn, vzal tě Boží duch za ruku a vyvedl tě ze tvých hříchů, právě tak, jako vyvedl Lota a jeho rodinu ze Sodomy a Gomory. On tě postavil mimo dosah zla a vzpoury a vyvedl tě ze soudu. Všechno kvůli Jeho velké milosti!

Download PDF