VAŠE NEJVĚTŠÍ POSLÁNÍ | World Challenge

VAŠE NEJVĚTŠÍ POSLÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)September 9, 2020

„Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.“ (Jan 15,16)

Jsem přesvědčen, že podle Písma, všichni věřící mají pouze jeden smysl života. Naše osobní povolání směřují k jedinému cíli a z toho pramení všechny dary. Pokud nám tento cíl chybí, všechny naše přání a snahy budou marné. Cíl je jednoduchý – jsme vybráni a povoláni abychom nesli ovoce.

Nést ovoce znamená ještě něco víc než jen získávat duše. Ovoce, o kterém mluví Ježíš, je podobnost Kristu, která stále roste.

Středobodem našich aktivit, života a vztahů by mělo být stále větší přibližování se Kristově podobě. Všechny naše dary a povolání – práce, služba a svědectví – musí pramenit z tohoto základního cíle.

Boží záměr nemůže být splněn tím, co děláme pro Krista. Může být splněn pouze tím, čím se v něm stáváme. Každým dnem se proměňujeme do jeho podoby, když ho hledáme.

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ (Římanům 8,28) Pavlův vzkaz je prostý: „V životě těch, kdo milují Boha a chodí po jeho cestách, vše slouží k dobru.“

Nejužitečnější lidé v církvi Ježíše Krista jsou ti, kteří mají oči, které vidí a uši, které slyší. Ano, někteří lidé dělají skvělé věci, které vidí a slyší mnoho lidí, ale někteří z těch samých lidí nemají oči, aby viděli potřeby zraněných lidí. Jsou více zaměřeni na projekty než na potřeby.

Ježíš vidí všechny potřeby a strasti kolem nás a my potřebujeme mít jeho oči, abychom viděli stejně. To je Kristova láska, mít „oči, které vidí a uši, které slyší“.

Kéž máte uši, abyste slyšeli, co vám říká Bůh, a ať milujete ostatní ve skutcích a pravdě.

Download PDF