VEDENÍ DUCHEM SVATÝM | World Challenge

VEDENÍ DUCHEM SVATÝM

David Wilkerson (1931-2011)December 3, 2019

Božím záměrem pro Jeho děti je, aby byly podřízeny vedení Ducha Svatého: „Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme“ (Galatským 5,25). Jinými slovy, „jestliže On žije v nás, ať nás také vede!“

První křesťané nechodili ve zmatku, protože byli vedeni Duchem. Ptali se Ducha Svatého a on je nasměroval. Chození v Duchu znamená mít jasné poslání a ničím neovlivněné rozhodování.

V Novém zákoně vidíme mnoho příkladů vedení Duchem. Dobrým příkladem je apoštol Petr. „Když Petr přemýšlel o tom vidění, Duch mu řekl…“ (Skutky 10,19). Na dalším místě čteme: „Duch mi řekl, abych šel bez pochybování s nimi“ (Sk 11,12). Duch Svatý nasměroval a Petr poslechl.

Chození v Duchu Svatém má mnoho výhod. Jednou z výhod pro ty, kteří se ptají, je, že jim dá radu, varování, nebo cokoliv potřebují. „Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy“ (Jan 16,13). Tady Ježíš nemluví jenom o proroctví a budoucích věcech, ale mluví o tvém životě. Duch Svatý tě povede ve zcela praktických věcech tvého každodenního života.

Chodit v Duchu také znamená, že nebudeš nikdy přemožen démonickými mocnostmi, i když se tě satan bude snažit zastrašit. Pavel bojoval s takovým obtěžováním mocí Ducha: „Pavel … naplněn Duchem Svatým“ konfrontoval zlého ducha a svrhl moc temnoty (viz Sk 13,9-11). Někdy přijde čas, kdy musíš povstat v moci Ducha Svatého a říct: „To stačí! Přikazuji ti ve jménu Ježíše, odejdi!“

Ale nejvyšší formou chození v Duchu je nechat ho naučit tě hluboké, skryté věci Boží. Stůj tiše v Jeho přítomnosti a dovol Duchu Svatému, aby ti ukázal samotné Pánovo srdce. Když to tak budeš dělat, dostane se ti nasměrování, aniž bys o ně musel žádat.

Nastav své srdce tak, aby hledalo Pána, a naučíš se znát jeho hlas. Začni chválit, zpívat a věřit Bohu, a On se postará o tvé vysvobození.

Download PDF