VRAŤ SE K PRVNÍ LÁSCE | World Challenge

VRAŤ SE K PRVNÍ LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)January 31, 2020

Když čteme Pavlův dopis Efezským, vidíme, že je obšírně chválí. Oslovuje je: „svatým v Efesu a věrným v Kristu Ježíši … Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu“ (Efezským 1,1-3).

Pavel dodává, že jim bylo odpuštěno a že se modlí za to, aby měli „ducha moudrosti a zjevení, aby Pána poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději je povolal, jak bohaté a slavné je jejich dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme“ (viz Ef 1,17-19).

V knize Zjevení Ježíš také chválí Efezské křesťany: „Znám tvé skutky, tvou práci a trpělivost“ (Zjevení 2,2). Jinými slovy: „Znám všechny dobré věci ve vašich životech. Jste usilovní v dobrých skutcích a to je velmi chvályhodné.“

Ježíš je dále chválí a zdůrazňuje: „nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři.“(Zj 2,2). V podstatě říká: „Vášnivě nenávidíš hřích a netoleruješ ho ve svém životě, ve svém domě ani v církvi. Nenechal ses strhnout cizím učením a jsi schopen správně posoudit falešné učitele a falešné proroky.“

Je zřejmé, že Efezané nejsou pouhou partou nováčků nebo povrchních svatých. Ježíš také ukazuje na to, že něco je špatně, když říká: „Vidím všechno tvé dílo - tvou nenávist k hříchu, tvou lásku k pravdě, tvou spravedlivou odvahu - a přesto jsi dovolil, aby tvá láska ke mně ubývala.“ (viz Zjevení 2,4)

To by tě mělo chytit za srdce! Ačkoliv pro něj věrně pracuješ a žiješ spravedlivý život, zeptej se Pána: „Pane Ježíši, ztratil jsem první lásku k tobě?“ Správně to uvidíš při bližším pohledu na to, co drží tvé srdce právě teď. Jak trávíš svůj čas? Co tě okrádá o kvalitní čas s ním? Co je tvou prioritou?

Vrať se k první lásce hned dnes! Požádej Otce o milost a sílu, aby střežil tvou lásku ke Kristu, tvému Pánu a Spasiteli.

Download PDF