VSTOUPIT DO BOŽÍCH ZASLÍBENÍ | World Challenge

VSTOUPIT DO BOŽÍCH ZASLÍBENÍ

Gary Wilkerson
April 16, 2018

Když byl Jozue pověřen rolí vůdce Izraelského národa, Bůh ho velmi povzbuzoval. Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Jozue 1:9).

Bůh tím Jozuovi říkal, „Neztrácej odvahu a neboj se. Buď silný, protože tě vedu k něčemu skvělému.“ Když byl Jozue připraven zaujmout pozici lídra podle úžasného Božího plánu, stalo se něco, co se ještě nikdy předtím nestalo. Ale Jozue musel povstat a aktivně vstoupit do Božích zaslíbení.

Jozue stál po boku Mojžíše, bojoval mnoho bojů a vítězil, protože Bůh byl s ním. Jozue byl věrný a poslušný Božímu povolání a jeho pevná víra mu umožnila stát se velkým vůdcem.

Když Mojžíš zemřel, Bůh řekl: „Jozue, je čas!“ Jak to muselo být vzrušující slyšet tuto větu z Božích úst. Jozue čekal a po čtyřiceti letech putování po poušti, měl tu výsadu a možnost s radostí ohlásit svému lidu: „Přejdeme přes Jordán do Zaslíbené země!”

Představte si sami sebe, jak jdete do Zaslíbené země spolu s dětmi Izraele. Taková radost! Tancujete a zpíváte před Pánem: „Dokázali jsme to – konečně. Jsme tu! Haleluja! Po všech těch letech čekání a putování jsme konečně dosáhli zaslíbení.“

Stále očekáváte naplnění Božího zaslíbení? Váš boj se neodehrává jen navenek, ale také ve vašem srdci. Povzbuzuji vás, důvěřujte Bohu, že ještě daleko větší věci jsou teprve před vámi. Bůh zasáhne do vašich okolností a vy vstoupíte do Jeho zaslíbení.

Stejné povzbuzení, které Bůh dal Jozuovi platí také pro vás: Buď silný a rozhodný. Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.“ Bůh je věrný svým zaslíbením, i vy mu buďte věrní.

Download PDF