VYHRAJÍ BITVU | World Challenge

VYHRAJÍ BITVU

Claude HoudeFebruary 27, 2016

„Tu přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem…Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče“ (2. Mojžíšova 17,8-13).   

Když stál Mojžíš na hoře a ruce měl natažené k nebi, symbolizovalo to jeho závislost na Hospodinu, spolehnutí se na Něj a víru v Jeho vítězství nad nepřáteli. „Vždyť boj je Hospodinův“ (1. Samuelova 17,47). „Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby“ (2. Korintským 10,4). Vítězství je dosaženo „ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů“ (Zachariáš 4,6).

V našich životech zažíváme podobné bitvy a vítězství jako Mojžíš. Vlastními silami však nemůžeme vyhrát. Když se spolehneme pouze na své plány, zkušenosti, možnosti a snahy – pak selžeme a prohrajeme. V životě neustále vedeme neviditelné bitvy. A když zuří boj a jsou v sázce naše rodiny, naše služba i naše budoucnost, pak dosáhneme vítězství, pouze když se postavíme v modlitbě na Hospodinovu horu, pozvedneme k Němu v důvěře ruce a odevzdáme se Mu.

Na té hoře se děje něco fascinujícího. Mojžíšovy ruce umdlévají a jak pomalu klesají k zemi, situace na bitevním poli se otáčí a nepřítel získává převahu. Krev se prolévá, vojáci padají zranění a mrtví k zemi, křik a pláč naplňuje údolí, nepřítel nabírá na síle a budí hrůzu. Co se to děje?

Armáda, která ještě před chvílí vítězila, je najednou masakrována. Áron a Chúr si uvědomí dalekosáhlý význam toho, co se děje. Postaví se k Mojžíšovi, každý na jednu stranu, a zvednou jeho ruce v aktu duchovní jednoty, věrnosti a podpory. Říkají tím: „Jsme s tebou, Mojžíši. Poznali jsme, že Hospodin tě ustanovil jako našeho vůdce a stojíme při tobě. Víme, jak je tato věc důležitá a chceme uvést svou víru do praxe; chceme ochránit a posílit Boží lid, který bojuje v údolí.“

Nepřítelův prudký a zničující nápor, který se ještě před chvílí zdálo nemožné zastavit, je najednou zvrácen! Boží lid nedostal nové zbraně, ale je teď nepřemožitelný a jeho armáda je mocná. Vyhrají bitvu!

 

Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.

Download PDF