VYSTAVENI ŠPATNÝM DNŮM | World Challenge

VYSTAVENI ŠPATNÝM DNŮM

David Wilkerson (1931-2011)March 5, 2020

Ježíš je věrný a pečuje o nás v každém období života. Dotýká se ho každá bolest, kterou snášíme během těžkých časů. Apoštol Pavel o tom píše: „Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás.“ (2. Korintským 4,7) Poklad, o kterém Pavel mluví, je poznání a přítomnost Ježíše Krista – tento vzácný poklad je v našich tělech. Jen si to představte! Přesto řecké slovo, které Pavel používá pro „hliněné“, je „křehká hlína“, což znamená „slabý, snadno zlomitelný nebo pokoušený“.

Pavel hovoří o Timoteových „častých slabostech“ v 1. Timoteově 5,23. Řecké slovo pro „slabost“ zde znamená „nemocný, bez síly, slabé tělo nebo mysl“. Kromě fyzických nemocí existují totiž i jiné druhy nemocí, se kterými je stejně obtížné se vypořádat. Nemoci mysli jsou pravděpodobně nejrozšířenější – jsou chvíle, kdy vás vaše pocity zradí a obelstí vaši mysl. Vysvětlím to.

Můžete jít spát a cítit se spokojeně a klidně, ale probudíte se s těžkým temným mrakem nad hlavou. Projdete dnem skleslí a sklíčení, neschopní setřást negativní pocity. Také vina, strach a úzkost jsou slabosti mysli a mohou vás pronásledovat kvůli minulosti.

Jak tedy můžeme být plní poznání a přítomnosti Ježíše a zároveň být vystaveni špatným dnům, pocitům selhání, slabostem a nedostatkům? Je to proto, že stále žijeme ve fyzických tělech, podléháme slabostem a pokušením všeho druhu, duševním i fyzickým.

Je ironií, že některé z našich nejintenzivnějších zkoušek mohou přijít, když zkoumáme Boží slovo nebo se přimlouváme za ztracené duše. Je snadné být frustrovaný, když se podíváme na ostatní a přemýšlíme, proč nemůžeme vítězit stejně, jako oni vítězí. Nejste neduchovní, protože zažíváte špatné dny. Jsi dítě svého nebeského Otce a On posílá Ducha svatého, aby zahnal tvé pochybnosti. Slovo říká: „Není to na základě skutků, aby se nikdo nechlubil“ (Efezským 2,9).

Nemůžete sami svou silou bojovat proti nepříteli, ale máte v sobě tento velký poklad, takže běžte ke svému nebeskému Otci. Pak stůjte pevně s trpělivostí a nadějí!

Download PDF