VZDEJ SE JEHO LÁSCE | World Challenge

VZDEJ SE JEHO LÁSCE

David Wilkerson (1931-2011)July 31, 2019

„Bůh ‚odplatí každému podle jeho skutků‘. Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a poslouchají nepravost, očekává hněv a trest. Soužení a úzkost padne na duši každého člověka, jenž působí zlo … avšak sláva, čest a pokoj připadne každému, kdo činí dobro“ (Římanům 2;6,8-10).

Většina problémů této generace je důsledkem neposlušnosti. Když se chytíme do sítě svých hříchů, často nás více zajímá naše pověst, než že jsme zranili Spasitele. Je ale sobecké vice truchlit nad tím, co si o nás lidé pomyslí, než nad tím, že naše neposlušnost láme Ježíšovo srdce.

Všude okolo nás jsou zranění lidé. Manželství se rozpadají a způsobuje to hrozné utrpení a bolest mnoha zúčastněným. Mnoho lidí žije pod mrakem viny a zoufalství. Dnešní křesťané jsou zavaleni problémy a zármutkem. Nikdy nebylo tolik zármutku, prázdnoty, osamělosti a odmítnutí. Jediný Bůh ví, kolik křesťanů k Němu volá, aby mohli usnout, nebo kolik lidí nemůže spát kvůli depresi, úzkosti, osamělosti a zoufalství.

Což nejsme ze všech problémů a bolestí unaveni natolik, abychom začali hladovět po slavném bohatství slíbeném v Kristu? Milovaní, strach není nejlepším motivem k poslušnosti, nýbrž láska!

V lásce se vzdáme a odevzdanost Boží vůli nám otevře nebesa. Když se poddáme a odevzdáme každý hřích a neposlušnost, může nám být zjeveno, kdo je Kristus. Písmo říká: „Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.“ (1.Janova 3,6)

Ježíš říká: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,21). Odevzdejte své srdce cele Pánu a budete „zakořeněni a zakotveni“ v Jeho lásce.

Download PDF