ZÁKON ŽNĚ | World Challenge

ZÁKON ŽNĚ

David WilkersonJanuary 13, 2016

Ježíš rozuměl lidským srdcím a věděl, že v dobách blahobytu zapomínáme na Hospodina.

Kristus věděl, že v časech strádání a neštěstí jsou lidé přinuceni čelit věčnosti. Utrpení, strach a těžké časy činí lidi zralé ke slyšení a přijímání evangelia. Přemýšlej nad souvislostmi Jeho slov: „Když viděl zástupy…protože byli vysílení a skleslí…Tehdy řekl svým učedníkům: Žeň je velká“ (Matouš 9:36-37)

Pravda se vždy napříč dějinami Božího lidu projevovala. Mojžíš napomenul jeho generaci slovy: „Hospodin vás vedl. Navýšil váš počet. Velice vám žehnal, dával vám zelená pole, med, máslo, mléko, ovce, olej, ovoce. Ale vy jste se stali bohatými a vzbouřili se. Opovrhli jste, potupili Skálu své spásy.“

 „Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil Skálu své spásy.“ (Deuteronomy 32:15)

Písmo nám říká, že Izrael byl po tomto odvržen. A přece, ve svém soužení, volal lid k Bohu a On je osvobodil: „A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně“ (Žalm 107:6)

Uvaž také Davidovo svědectví: „Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě dravé proudy Ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.“ (Žalm 18:5-7)

Potíže, soužení a zmatenost vždy vyústí v pláč o pomoc. Toto je vzor opakující se napříč staletími. Vzpomeňte si, co se stalo, když v New Yorku spadla Dvojčata: Kostely byly narvané! Konala se modlitební setkání na Yankee Stadium. Kongresmani se sjeli do Kapitolu ve Washingtonu, kde se modlili a zpívali „God bless America.“

Po určité období, Hospodin byl řečí národa. Strach a soužení přimělo lidi přemýšlet o hledání pravdy. A celé toto shrnuje zákon žně: ČÍM TEMNĚJŠÍ DNY, TÍM SVĚTLEJŠÍ ŽEŇ.

Download PDF