ZÁPAS S USTAVIČNÝMI POCHYBNOSTMI | World Challenge

ZÁPAS S USTAVIČNÝMI POCHYBNOSTMI

David Wilkerson (1931-2011)July 5, 2019

Ježíš se zeptal: „Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Předtím vyprávěl příběh o vytrvalé ženě, která žádala soudce, aby zasáhl v její prospěch a zjednal jí spravedlnost (viz příběh v Lukášově evangeliu 18,2-8). Ježíš si používá tuto ženu jako příklad vytrvalé a trpělivé víry, jakou on vyhledává – víry, která volá k Bohu v dobách zkoušek a důvěřuje mu, že své sliby splní. Kristus věděl, že trpělivá víra je to jediné, co může pomoci jeho lidu v nadcházející době.

Ježíš to nadnesl, když mluvil o těch, jejichž víra vytrvá „jenom chvíli.“ Jinými slovy, když jejich modlitby nejsou vyslyšeny – když nejsou uspokojeny termíny jejich žádostí – upadnou do nevěry. Jejich víra nemá žádné kořeny. „Ale nezakořenilo v něm a je nestálý; když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá.“ (Matouš 13,21)

Příliš často, když se v životech takových věřících začnou objevovat soužení, pohorší je to. Asi jsi slyšel taková pohoršení od křesťanů, kteří čelili obrovským těžkostem. Četli Boží slovo, domáhali se jistých zaslíbení, upřímně se modlili, ale jejich zkouška pokračovala a vloudily se ustavičné pochybnosti.

Nenech se mýlit, satan tyto rostoucí pochybnosti přiživuje, aby zredukoval tvou vášeň pro Krista na minimum. Apoštol Pavel nabádal Timotea: „Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.“ (2.Timoteovi 2,3) Říkal: „Jsi vojákem v Pánově armádě a máš výcvik, abys absolvoval strasti duchovní bitvy.“

„Hospodinovy oči prohlíží celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem.“ (2.Paralipomenon 16,9). Díky za to! Bůh shlíží na celou zemi a pilně hledá takového muže či takovou ženu víry, kteří mu cele důvěřují.

Když se ve tvém srdci posílí touha činit Boží záměry, On sám projeví svou sílu vůči tobě a zmocní tě, abys „vytrval ve víře.“

Download PDF