Z MODLITEBNÍ KOMŮRKY DO LVÍ JÁMY | World Challenge

Z MODLITEBNÍ KOMŮRKY DO LVÍ JÁMY

David Wilkerson (1931-2011)July 10, 2019

Bible ukazuje vzory pro život všech Božích lidí. V mnoha případech, kdy Bůh začal plnit své sliby, se nejprve zdálo, že se všechno zhroutí.

Vzpomeňte si na Daniela, hezkého, nadaného mladíka, který byl vybrán, aby sloužil v královském paláci (viz Daniel 1,3 - 6). Rozhodl se pro život ve svatosti a oddělení od světa a díky jeho dokonalosti byl povýšen. „Daniel ovšem nad vezíry i satrapy vynikal, protože v něm byl neobyčejný duch, a král zamýšlel ho ustanovit nad celým královstvím.“ (Daniel 6,4). Zlí lidé však žárlili a vymysleli plán, jak zničit Daniela, což mělo za následek, že byl vhozen do jámy se lvy. Bůh zasáhl a vysvobodil svého služebníka tím, že zavřel ústa lvů!

Vzpomeňte si na Šadraka, Méšaka a Abednega, tři výjimečné mladé muže, kteří byli přivedeni do královského paláce, kde se stali vůdci ve vládě. Když však král přikázal, aby se všichni klaněli před jeho falešným bohem, odmítli a byli okamžitě svázáni a hozeni do ohnivé pece, která byla pro ně připravena. Zdálo se, že jsou všichni ztraceni, ale Syn Boží se objevil v ohni a zachránil je!

A pomyslete na Eliáše. Bůh mu dal slavný příslib duchovního probuzení v zemi, hojného deště a nového dne vítězství pro Boží lid. Bezbožný Achab a Jezábel měli být svrženi a v říši měl zavládnout mír. Ale Jezábel ohrožovala Eliášův život, Boží proroci byli zabiti, a v zemi zůstala bezbožnost a sucho. Před naplněním slibu se Eliáš se cítil osamocený a zmatený. Přečtěte si o tom v 1. Královské 18 a 19.

Nenechte se odradit nepříznivými, matoucími okolnostmi ve svém životě. Nikdo nechodí z modlitební komůrky přímo k nějakému skvělému vítězství. Možná budete muset jít do lvího doupěte, ohnivé pece, nebo údolím zmatku. Ale nezoufejte! Bůh je svrchovaný a pastýř stále vede. Vaše utrpení a zmatenost ustoupí víře, která nikdy nezklame - víře, která byla jako zlato přezkoušena v ohni nepřátel.

Download PDF