Z NAŠEHO UTRPENÍ VYZAŘUJE KRISTUS | World Challenge

Z NAŠEHO UTRPENÍ VYZAŘUJE KRISTUS

David Wilkerson (1931-2011)July 7, 2020

Nikdo na zemi tě nemůže postavit do služby. Můžeš obdržet diplom na vysoké škole, být ustanoven biskupem či vyslán nějakou denominací. Ale Pavel zjevuje jediný zdroj jakéhokoli opravdového povolání do služby: „Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě“ (1. Timoteovi 1,12).

Co má Pavel na mysli, když říká, že jej Ježíš uschopnil a uznal za spolehlivého? Tři dny po apoštolově obrácení Kristus postavil Pavla do služby - specifické služby utrpení: „Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno“ (Skutky 9,16). To je služba, na kterou se Pavel odvolává, když říká: „A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, neklesáme na mysli“ (2. Korintským 4,1). Mluví o službě utrpení a jasně zde říká, že se jedná o službu, kterou máme všichni.

Pavel nám říká, že Kristus mu přislíbil, že mu zůstane věrný a uschopní jej, aby prošel všemi zkouškami. Řecké slovo pro „uschopnit“ znamená neustálý příliv síly. Takže Pavel říká: „Ježíš přislíbil, že mi dá více než jen dostatečnou sílu na cestu. Uschopňuje mne zůstat věrným službě. Díky němu neochabnu ani to nevzdám!“

Sám Pavel připouští, že není výmluvným řečníkem. Odhodil všechen svůj světský výcvik a vlastní lidskou schopnost oslňovat druhé. Řekl, že kázal i přesto, že prožíval slabost, bázeň a chvění. Dokonce i Petr řekl, že Pavel mluvil o věcech, které byly těžko srozumitelné (viz 2. Petrův 3,15-16). Z jeho služby vyzařoval Kristus - ten v něm byl zformován skrze mnohá utrpení. Tento významný apoštol neuvěřitelným způsobem ovlivnil lidi své doby a nepřestává ovlivňovat ani naši generaci díky způsobu, jak reagoval na zkoušky.

Pavel často mluvil o „Kristu ve mně“, čímž měl na mysli, že „Vidíte člověka, který stojí před vámi. Ale Bůh mne provedl těžkými zkouškami a tato utrpení ve mně zformovala Kristův charakter. To je to, co vidíte vyzařovat z mého života. Pouze věrný zmocnitel může toto vytvořit v životě; jedině on dokáže svým služebníkům dát píseň a svědectví uprostřed každé zkoušky.“ Haleluja!

Download PDF