ZACHOVÁNI DÍKY BOŽÍ MOCI | World Challenge

ZACHOVÁNI DÍKY BOŽÍ MOCI

David Wilkerson (1931-2011)August 9, 2019

 

Ve Starém zákoně je příběh, který nejlépe znázorňuje, co znamená být zachován díky Boží moci. Najdeme ho v 1. Královské, v šesté kapitole.

Syrský král Benhadad vyhlásil Izraeli válku a vytáhl proti němu s obrovskou armádou. Jak vojsko postupovalo, často si povolával do svých soukromých komnat válečného poradce, aby naplánoval strategii pro další den. Ale prorok Elíša díky působení Ducha svatého neustále posílal izraelskému králi podrobnosti o pohybu každého nepřátelského oddílu. Elíšovo varování několikrát zabránilo porážce Izraelitů.

Benhadad zuřil a svolal své služebníky. „Ukažte mi toho zrádce! Kdo vyzrazuje naše plány izraelskému králi?“ Jeden z jeho služebníků řekl: „Nikdo, můj pane králi; ale Elíša, který je prorokem v Izraeli, říká izraelskému králi tvá slova“ (2.Královská 6,12).

Benhadad ihned vyslal ozbrojence, aby Elíšu zajali. V noci přitáhli do Dótanu a obklíčili město ve snaze starého proroka překvapit. Ale Elíšův sluha se brzo ráno probudil a uviděl, jak „vojsko s koňmi a vozy obkličovalo město.“ Celý vyděšený běžel za Elíšou a ptal se ho, co budou dělat. Elíša odpověděl: „‚Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.‘ Potom se Elíša modlil: ‚Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!‘ Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši“ (2.Královská 6,16-17).

Elíša, stejně jako žalmista, obstál v krizové situaci a dokázal říci s naprostou jistotou: „Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou“ (Žalm 3,6).

Kéž se modlíš jako Elíša: „Pane, otevři mé oči, abych viděl hory plné koní a ohnivých vozů Hospodina zástupů!“ Milovaní, existuje naděje! Hospodin zástupů je s námi. On jediný nás zachová. Nedovolí, aby jeho děti uklouzly nebo upadly. Drží nás ve své dlani. Buď si jist, že je dnes s tebou, aby tě chránil, vedl a občerstvil novým způsobem.

Download PDF