ZMĚNĚN K JEHO OBRAZU | World Challenge

ZMĚNĚN K JEHO OBRAZU

David Wilkerson (1931-2011)
July 12, 2018

Písmo jasně říká, že každý opravdový následovník Ježíše je schopen vidět a rozumět Boží slávě. Opravdu, náš Pán zjevuje svou slávu všem, kteří prosí a kteří ji pilně hledají. Věřím, že zjevení Boží slávy vystrojí jeho lid, aby přečkal nebezpečné dny, které jsou před námi.

Boží sláva není fyzická manifestace nebo extatický pocit, který Vás přemůže. Ani to není nějaký druh nadpřirozené aury nebo andělského světla, které vyzařuje ven. Jednoduše řečeno, Boží sláva je zjevení jeho povahy a vlastností!

Když se modlíme: „Pane, ukaž mi svou slávu,“ ve skutečnosti se modlíme: „Pane, zjev mi, kdo jsi.“ Pán nám chce ukázat, jak chce být poznán. Bůh poslal Mojžíše, aby vysvobodil Izrael, aniž by mu dal plné zjevení toho kým Bůh Izraele je. Pán mu prostě řekl: „Jdi a řekni JÁ JSEM mě posílá.“ Ale nedal mu žádné vysvětlení toho, kdo je „JÁ JSEM“.

Věřím, že to byl důvod, proč Mojžíš naříkal: „[Pane], prosím, ukaž mi svoji slávu“ (Exodus 33:18). Mojžíš měl palčivý hlad po tom vědět, kdo ten velký JÁ JSEM je. Chtěl znát jeho povahu a charakter. A Pán odpověděl na jeho modlitbu. Nejdříve instruoval Mojžíše, aby se schoval do skalní pukliny, kam k němu Bůh přišel v prostém zjevení - žádné hromy, blesky nebo zemětřesení.

Hospodin prošel kolem něj a volal: „Hospodin, Hospodin! Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost, provinění i hřích.“ (Exodus 34:6-7)

Bůh dovolil Mojžíšovi, aby viděl jeho slávu a byl tím pohledem změněn. A to samé platí dnes pro nás. Bůh nám zjevuje svoji slávu abychom, když ji uvidíme, byli změněni k obrazu jeho samého.

Download PDF