ZMOCNĚN BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ | World Challenge

ZMOCNĚN BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ

David Wilkerson (1931-2011)July 26, 2019

Písmo nám poskytuje nespočet příkladů toho, jak Boží přítomnost zmocňuje jeho lid žít pro něj. Vezměme si například Mojžíše. Byl přesvědčen o tom, že bez Boží přítomnosti v jeho životě pro něj nemá smysl se o cokoli pokoušet. Když hovořil s Hospodinem tváří v tvář, prohlásil odvážně: „Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď.“ (Ex 33,15) Říkal: „Hospodine, když nejsi s námi, nebudeme to dělat. Neuděláme ani jeden krok bez ujištění o tvé přítomnosti.“

Boží přítomnost je to, co nás odlišuje od nevěřících. Stará smlouva je plná popisů velkých požehnání, která přišla na ty, s nimiž byla Boží přítomnost. Tak například Boží přítomnost v Abrahamově životě byla natolik evidentní, že dokonce pohané z jeho okolí rozpoznali rozdíl mezi jejich a jeho životem. Pohanský král Abímelek řekl: „Bůh je s tebou ve všem, co děláš.“ (Genesis 21,22) 

Bůh zaslíbil Jozuovi, že před ním neobstojí žádný nepřítel, když s ním je jeho přítomnost: „Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. Buď silný a statečný.“ (Jozue 1,5-6) Když je ve tvém životě přítomen Boží duch, můžeš se stát dobyvatelem, protože důvěřuješ jeho zaslíbení být s tebou ve všem, co děláš.

Bůh sdílel s Izajášem zvláštní zaslíbení, které dává těm, které miluje: „Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal jménem tvým - patříš mi! .... Já Hospodin jsem přece tvůj Bůh, já, svatý izraelský, jsem tvůj spasitel .... Neboj se, já jsem s tebou.“ (Izajáš 43;1,3,5)Když v tobě přebývá Boží přítomnost, můžeš projít jakýmkoli ohněm a nejenom přežít, ale zůstat v bezpečí a navzdory okolnostem být pod ochranou. Tak jak tomu bylo s Mojžíšem, Abrahamem a s jinými, i ty máš dnes mocné svědectví o Boží přítomnosti ve svém životě.

Download PDF