ZNÁME RADOST DÍKY JEŽÍŠI | World Challenge

ZNÁME RADOST DÍKY JEŽÍŠI

David Wilkerson (1931-2011)
June 6, 2018

Žalmista píše o nádherném tajemství, jak se těšit z naplněného a radostného života: “Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře” (Žalm 89:15). Hebrejské chápání tohoto verše, “Ti, jimž byl zjeven radostný zvuk, se budou každodenně probouze pokojní, silní a šťastní. Jejich život bude naplněn radostí z vycházejícího slunce.”

Zkrátka nám žalmista říká, “Existuje určitý radostný zvuk, který ma natolik silný význam, že je samotným základem vítězného života. Jestliže ten zvuk znáte a rozumíte mu, budete proměňováni od slávy ke slávě.

“Všichni, co znají význam toho radostného zvuku, se stávají sebejistými a nebojácnými. Jdou životem s rostoucí jistotou. Jsou schopni zvítězit, i když je satan prosévá. Jejich srdce jsou pevná a klidná — protože jim Duch svatý zjevil význam radostného zvuku!”

Co je tedy tím radostným zvukem? Je jím zvuk Milénia! Vysvětlování historie židovského svátku Milénia by trvalo dlouho, můžete si to ale najít ve 25. kapitole 3. knihy Mojžíšovy a prostudovat vzrušující a osvobozující Boží zaslíbení, zaopatření a požehnání.

Prorok Izajáš prohlašuje, že Ježíš Kristus je naším Miléniem. Píše, “[Hospodin] mě poslal … vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně” (Izajáš 61:1-2).

Izajáš zde používá řeč Milénia: “Ať trubky zatroubí a oznámí radostný rok svobody, kterou nám dává náš Spasitel.” To byl ten radostný zvuk — prohlášení veškerému lidstvu: “Zaopatřil jsem vás — vyjděte z vězení, vraťte se ke svým rodinám a mějte všechno, co potřebujete k naplněnému životu. Jste osvobozeni od strachu z jakéhokoli nepřítele. Vejděte nyní do mé radosti!”

Download PDF