ZNAKY SPRAVEDLIVÝCH | World Challenge

ZNAKY SPRAVEDLIVÝCH

David Wilkerson (1931-2011)March 3, 2020

Když prorok Izajáš předpověděl příchod Krista a jeho království, zdůraznil, jak budou vypadat Kristovi opravdoví služebníci. Popsal naši službu v posledních dnech, když řekl: „Chci, abyste znali znaky opravdových Božích lidí, těch, kteří budou sloužit těsně před tím, než přijde se svou vládou Kníže pokoje.“

Prorok začíná slovy: „Hle, král bude kralovat spravedlivě“ (Izajáš 32,1). Pak dodává: „Každý z nich bude jako skrýše před větrem a úkryt před průtrží mračen, jak tekoucí vody ve vyprahlém kraji, jako stín mohutné skály v žíznivé zemi.“ (Iz 32,2)

Je zřejmé, že Izajáš zde mluví o Ježíši a říká, že opravdový Boží služebník se uzavře s Ježíšem a důvěřuje Pánu, že z jeho duše učiní hojně zavlažovanou zahradu. Žije v důvěře, jeho duch je plný pokoje. A svědčí: „Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína, jako prapor nade mnou je láska.“ (Píseň Šalamounova 2,3-4)

Izajáš zdůrazňuje dva znaky spravedlivého služebníka: má schopnost rozlišování a zná zřetelně Boží hlas: „Oči těch, kdo vidí, se neodvrátí, uši těch, kdo slyší, budou pozorně naslouchat.“ (Izajáš 32,3)

Když Kristus uviděl Natanaela, jak k němu přicházel, zvolal: „Hle, pravý Izraelec, v němž není lsti!“ (Jan 1,47) Jinými slovy: „Podívejte se, bratři, zde přichází člověk, který není pokrytec. V něm není nemorálnost nebo lest. Je čistou nádobou.“

Potom se Ježíš obrátil k Natanaelovi a řekl: „Uzříte nebesa otevřená a anděly Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“ (Jan 1,51)

Milovaní, Bůh uzavírá stejnou smlouvu s tebou a s každým věřícím, jehož život je bez výtek, bez skrytých hříchů nebo temných tajemství. Takový služebník dostává stále pokračující proud zjevení Kristovy slávy. Rozhodni se dnes ve svém srdci, že budeš následovat Boha celým srdcem, abys mohl stále slyšet jeho hlas.

Download PDF