ZNAMENÍ KRISTOVA PŘÍCHODU | World Challenge

ZNAMENÍ KRISTOVA PŘÍCHODU

David Wilkerson (1931-2011)April 11, 2019

„Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj.“ (1.Tesalonickým 5,3-4)

Právě teď je svět v takovém zmatku, že se lidé ptají, „Vymkl se svět kontrole? Vidíme konec dějin?“ Nyní chápeme, co Ježíš myslel, když řekl: „národy budou v úzkosti… Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. (Lukáš 21,25-26)

Když Ježíš takto varoval, dodal: „Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“ (Lukáš 21,27-28)

Všechny děsivé věci, které vidíme přicházet na Zemi, mají co do činění s příchodem Krista. Nad veškerou těžkou temnotou, která pokrývá zemi, se v nebi formuje oblak a jednoho dne Kristus vstoupí do tohoto oblaku a zjeví se celému světu. „Až uvidíte, jak se dějí tyto věci, vězte, že se blíží Boží království!“ (Lukáš 21,31)

Křesťané v době apoštola Pavla chtěli, aby jim napsal o budoucím příchodu a Pavel odpověděl, že „zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe“ (1.Tesalonickým 4,16). A dále, „Těmito slovy se navzájem povzbuzujte.“ (1.Te 4,18)

Pavlovo nabádání bylo míněno jako povzbuzení. Stejně tak ani v dnešní době si nemáme dělat starosti a nadměrně se nechat znepokojovat současnými událostmi, protože dobře víme, že to všechno signalizuje příchod Pána Ježíše, který přijde pro svůj lid.

Slovy „vzpřimte se a pozvedněte hlavy“ (Lukáš 21,28) nám Ježíš říká, abychom se zaměřili na něj a na jeho brzký návrat! Opravdu, v tom je naše naděje!

Download PDF