AINULT PÜHA VAIM | World Challenge

AINULT PÜHA VAIM

Jim CymbalaMay 14, 2016

Tuletame meelde, kuidas kellestki saab kristlane. Enne, kui keegi saab tunda vajadust Jeesuse Kristuse järele, peab ta esmalt jõudma patutunnetusele. „Ja kui ta (Jumala Vaim) tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta.“ (Johannese 16:8). Püha Vaim ilmutab meile meie pattu ja vajadust päästja järele. See on see, mida iga usklik Kristuse poole pöördudes kogeb.

Jeesus õpetas ka seda, et sisenemine Jumala kuningriiki (st uuestisünd) saab sündida vaid tänu Püha Vaimu tööle. Jeesus ütles Nikodeemosele: „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki.“ (Johannese 3:5). See on Püha Vaimu töö me sees, mis paneb meid pöörduma patust ja kinnitama oma pilgu Jeesusele. Kui meil endal võib tekkida vahel kiusatus arvata, et võime ise luua mingi teatud sorti emotsionaalse õhkkonna, kus see kõik võiks juhtuda, siis tõsiasi on see, et taoline uuestisünd saab sündida vaid tänu Püha Vaimu tööle. Apostel Paulus õpetas, et usklikud on Püha Vaimu templid (1 Korintlastele 6:19) ja kuna Püha Vaim elab meie sees, erineme me ka ülejäänud maailmast. Kui Püha Vaim ei ela inimese sees, ei muuda ei koguduse liikme staatus ega ka oma püüded elada head ja õiget elu, ühtki inimest kristlaseks. Ainuüksi siiras usk Jeesusesse Kristusesse kui oma Päästjasse, mida kinnitab Püha Vaim, teeb meist uued loodud. Jumala Vaim, kes elab uskliku sees, tähendabki seda, et Kristus elab meis, sest Püha Vaimu ligiolu esindab Jeesust.

Kui Jumal vaatab alla maa peale, ei keskendu Ta kunagi rahvusele või kiriklikule kuuluvusele. Ta näeb vaid kahte sorti inimesi: oma lapsi, kelle sees elab Tema Vaim ja uskmatuid, kelle sees ei ela Tema Vaimu. Nii lihtne see ongi. Tänapäeval aetakse juuksekarva lõhki erinevate õpetuste üle, mis peaksid määratlema meie usku, kuid algkoguduse jaoks oli kõik väga lihtne -  me kas oleme templid või me pole. „Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.“ (Roomlastele 8:9). Apostlite jaoks oleks olnud võimatu pidada kedagi tõeliseks usklikuks Jeesusesse, kui teda poleks saatnud märgid Püha Vaimu tööst tema elus. Jumala Vaim oli kõige aluseks.

 

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.

Download PDF