MILLE JÄRELE SU SÜDA IGATSEB? | World Challenge

MILLE JÄRELE SU SÜDA IGATSEB?

Gary WilkersonNovember 7, 2016

Jumala au on saanud täielikult ilmsiks Jeesuses ja me ei pea end peitma kaljulõhes nagu Mooses seda tegi. Me ei pea ootama, kuniks kaljust voolaks vett, sest elava vee jõed voolavad meile pidevalt Temas peituvast Vaimust. Jumala ülim soosing ei peitu mitte asjades, vaid Tema ligiolus ja Ta ei hoia seda tagasi me eest.

„Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.”  (2 Korintlastele 3:18)

TAKISTAV KIBEDUS

Iisraellased oleksid võinud kogeda Jumala au täpselt samuti nagu Moose seda koges. Jumal tahtis juhtida neid Tõotatud Maale, kuid nende kibestumine jäi tee peale ette. Seda oli varemgi juhtunud. Kui nad olid kõrbes ilma veeta, viisid nad Jumala otsekui kohtu ette. Heebrea keele algkeeles tähendab see ka otsekui haamri alla minekut. Ehk teisisõnu – nad pidasid kohut Jumala üle ja mõistsid Ta süüdi.

Milline kohutav tegu! Eriti veel rahvalt, kes oli nii õnnistatud Jumala poolt. Ajal, mil nad oleks võinud usaldada Teda usus, nad vingusid. Kuid sellest hoolimata jäi Jumala arm nendega. Vaatamata nende patule, käskis Jumal Moosesel lüüa sauaga kaljut, nii et vesi hakkas sealt voolama. See kalju esindab Jeesust, kes võttis süü meie pattude eest enda peale. Siis aga pakkus Jumal neile elavat vett:

„Sest nad jõid vaimulikust kaljust, mis saatis neid; see kalju oli aga Kristus.” (1 Korintlastele 10:4).

Mille järele su süda igatseb? On su suurimaks unistuseks mõni rahaline eesmärk või materiaalne hüve? Või on see igatsus Jumala au järele, mis muudab kogu elu? Ta on õnnistanud sind rikkalikult oma piiramatu soosinguga. Ja samas on meie kõikväelises Jumalas nii palju enamat, mida tundma õppida kui vaid need maised õnnistused. Ta tahab, et kogeksid Tema aulist ligiolu igas oma elu valdkonnas.

Download PDF