Rechercher la sagesse de Dieu | World Challenge

Rechercher la sagesse de Dieu

David Wilkerson (1931-2011)October 28, 2020

„Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, protože přišla z nejzazších končin země, aby uslyšela Šalomounovu moudrost – a hle, zde je někdo větší než Šalomoun.“ (Matouš 12,42)

Královna ze Sáby byla v nitru znepokojena zásadními životními otázkami – o Bohu, o budoucnosti, o smrti – a toužila na ně znát odpovědi. Ale ani její bohatství, ani sláva, ani její rádcové jí tyto odpovědi dát nemohli. A pak uslyšela o nejmoudřejším muži, který kdy žil – o králi Šalomounovi.

„Když se královna ze Sáby doslechla zprávy o Šalomounovi, a že postavil dům pro Hospodinovo jméno, přijela ho vyzkoušet hádankami … přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na  srdci. Šalomoun jí odpověděl na všechny otázky; nebylo nic, co by zůstalo králi skryto, na co by jí neodpověděl.“ (1. Královská 10, 1-3)

Návštěva Šalamouna nebyla pro královnu nic snadného. Její karavana cestovala vyprahlou pouští sedmdesát pět dní, což muselo být značně namáhavé. Ale královnu nemohlo nic odradit od setkání se Šalomounem. A tato horlivost se jí vyplatila!  Šalomoun vnesl do jejích otázek úžasné, osvětlující pravdy!

Zde v Matoušovi nám Pán říká: „Pokud se ke  mně hlásíte, hledejte moudrost stejně zaníceně, jako ji královna ze Sáby hledala u Šalomouna. Já jsem zde s vámi a zodpovím všechny vaše otázky a naplním všechny vaše tužby!“

Královna by nám mohla říct: „Měla jsem možnost vidět a slyšet moudrost muže, který žil v mé době a jeho slova mi změnila život. Ale pak přišla chvíle, kdy jsem se od něj musela vzdálit. Ale ve vašem případě je to jiné! Vy máte někoho, kdo žije uprostřed vás a kdo je nekonečně větší než Šalomoun. Je vám k dispozici s celou svou moudrostí, spravedlností a svatostí.“

Kdy jsi naposledy prožil nějakou neobyčejnou zkušenost s Ježíšem? Kdy jsi byl uchvácen jeho pokojem naplňující moudrostí tak, že ti to vzalo dech? Kdy jsi naposledy řekl něco jako: „Nic, co jsem kdy o Ježíši slyšel, mě nemohlo připravit na tuto zkušenost s ním. On odstranil moje pochyby a naplnil mě radostí“?

Ježíš se chce zjevit každému, kdo ho usilovně hledá a kdo hladoví po Božím slově.

Download PDF