Az ember mint Isten tulajdona | World Challenge

Az ember mint Isten tulajdona

David WilkersonJune 17, 2002

Három állítást szeretnék tenni Isten érintését illetően. Ez a három pont az üzenet lényege:

  1. Mikor Isten valakit megérint és magáévá tesz, ez nem egy részleges hanem egy életre szóló tulajdonba vételt jelent. Az Úr soha nem fogja feladni tulajdonát az ördögnek.
  2. Azokat akik hozzá tartoznak, megőrzi. Tévelyeghetünk, hibát követhetünk el vagy rémes bűnbe is eshetünk, de ha egyszer Istené lettünk soha nem fog minket feladni: "Az Úr…nem hagyja az Ő kegyeseit; megőrzi őket mindörökké …" (Zsoltárok 37:28)
  3. Azokat kiket az Úr magáévá tesz, előkészíti egy állandóan növekvő hasznosságra. Még az elbukott, elkedvetlenedett szolgáti is. Talán meggyőződésed az, hogy az Úr lemondott rólad, és nem tud többé használni céljaira. Az igazság az, hogy valami még nagyobb dologra készít. Az Úr azokat is használni fogja kiket Sátán pusztításra szánt.
    Isten embereinek életében láthatjuk, a Bibliában ezt a formát. Olvashatunk Istenfélő szentekről, akik rémes bűnbe estek. Néha csüggedve felakarják adni a harcot, de Isten nem adja fel őket. Ehelyett állandóan vonzza őket. És a romok hamujából, sokan feltámadnak, meggyógyulnak, és életük legjobb napjai előtt állnak.

Üzenetemnek ez a lényege. Szeretném bebizonyítani azt a tényt, hogy ha Isten egyszer magáévá tett, még a Sátán karmaiból is ki fog menteni, ha felkiáltasz hozzá az Ő szent nevében. Meg fog őrizni az ördög bosszújától és mindent fel fog használni az életedből - bukásod, problémáid, és megpróbáltatásaid is - hogy előkészítsen még jobb és nagyobb feladatokra melyek előtted állnak.

Gondolj vissza, mikor Isten természetfeletti erővel megérintette lelkedet. Magához hívott és betöltött Szentlelkével. Abban a pillanatban Isten egy kötelezettséget vett Magára téged illetően: "Akarlak téged, és enyém vagy, tulajdonom vagy." Hirtelen életed kontrolálását átvette és semmi nem fogja ezt a tényt megváltoztatni. Isten megvásárolt tulajdona lettél: "Viseljetek gondot … az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett" (Apost. Csel. 2o:28)

A világ Teremtője saját vérével vásárolt meg titeket. Semminek vagy senkinek nincs hatalma az Ő vérén. Még akkor is az Ő tulajdona maradsz, amikor a pokol erői elcsábítanak és elítélnek. Sátán maga talán tőrbe csal valami pokoli tervvel, de amikor azt képzeli, hogy "na most az enyém vagy" Isten válaszol: "Ördög ez az ember nem lehet a tiéd, mert ő az én tulajdonom, és most engedd el az én tulajdonomat." Még akkor is Istené vagy. Megvéd, és előkészít életed legnagyobb feladatára. Ez ismételten így történt a bibliai történetekben. Ez a bibliai forma.

Mózes Isten birtoka volt. Az Úr megőrizte őt mindenféle megpróbáltatáson keresztül. Mindezalatt Isten nagyobb munkára készítette fel őt.

Isten még a Fáraó házában érintette meg Mózest. Ezért Mózes nem akarta megengedni, hogy a Fáraó fiának nevezzék őt: "Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást mint a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűségét; Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett." (Zsidókhoz írt levél 11:25-26)

Nem volt kétség, hogy Mózest Isten megérintette míg Egyiptomban élt. Mózes mindent testi vágyat elutasított. Felismerte hivatását, ami Izráel népének felszabadítása volt. Ténylegesen azt gondolta, hogy mikor megölte a rabszolgaőrt, az Izráeliták el fogják őt ismerni mint vezetőjüket. István tanuvallomása szerint, "… az egyiptomi embert megölvén … gondolá, hogy atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik szabadulást …"(Apost. Csel. 7:24-25)

Ehelyett Mózesnek m

Mit szimbolizál ez a "pusztai periódus" Mózes életében? Ez egy olyan időszak, amin sokan átmennek Isten szolgálatában. Megragadnak egy képességüktől jóval alacsonyabb helyen, mint amit Isten látszólag ígért. Mózes egy ilyen szolga volt. Hatalmas hivatás várt reá és nagy álmai voltak Isten szolgálatában mégis a puszta messzi oldalán> minden látszólagos jövő nélkül megrekedt.

Míg terelte a juhokat, hányszor nézett rájuk és gondolta: "Istenem, érintésed olyan nyilvánvaló volt, hogy néped felszabadítására hívtál. Miért hagytál itt? Igazában többet bízhatnál rám, mint egy pár juhnyájat. Egyiptomi nevelést adtál, megmutattad, hogy kezed által hatalmas dolgokat tehetnék, de úgy érzem, hogy feltettél a polcra és ott hagytál. Ez minden amit nekem szántál?"

Hiszem, hogy Mózes azt gondolta, már túl öreg vagyok és kifutottam az időmből. Sem hangja, sem üzenete nem volt népének. És így elfogadta sorsát, hogy csak egy juhász lesz egy távoli pusztában. De ezalatt az idő alatt, mikor létezésének hiúságára gondolt, az Úr nagy jövőt készített.

Ez alatt az idő alatt, Mózes apósa, Jetró a pusztában keresett kutakat és járható ösvényeket. Mózes nem látta ekkor még, hogy apósa Izráel útmutatójaként szolgált a pusztában. Isten készítette eldugott juhászait, tanította őket a pusztaságban való létfenntartásra, ami későbbi munkájukhoz szükséges volt.

Ezután Mózes hirtelen az égő bokorral találta magát szemben. Ez a bokor beszélt mondva, "Ne jőjj ide közel, oldd le a saruidat lábaidról, mert a hely amelyen állasz, szent föld." És az Úr Mózes szívébe véste üzenetét. Egy pár óra után Mózes élete teljesen megváltozott. Isten utasította őt, "… elküldelek téged a Fáraóhoz és hozd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mondjad Fáraónak, " Bocsásd el az én népemet!"

Itt látunk egy Isten hatalmában lévő embert akit évekig megtartott és készített. És most az Úr maga beszélt hozzá az égő bokorból. Mózesnek ez azt jelentette, hogy Isten nem felejtette el őt, hanem éveken át vele volt. Az Úr sugallta: Én vezettelek ide a pusztába és megvédtelek Fáraótól. Most nagy dogokat fogsz látni és tenni szolgálatomban."

Az égő bokor nem más volt mint a Szentlélek a természetes bokrot használva. Isten az egyszerű csipke

Talán valami alacsony fizetésű állásban megrekedtél mindenféle remény és befolyás nélkül. Vagy talán feleséged nem hívő és házasságod megpróbáltatásokon megy keresztül. Nem irigykedsz mások áldása miatt, de kérdezed: "Uram, miért nem vagyok hasznos számodra? Adtál egy szívet, hogy többet tegyek királyságod érdekében, légyszíves ne tegyél félre."

Isten elkötelezte magát hozzád, mint Mózeshez. Talán jelenlegi helyzetedben meghiúsultnak érzed magad, míg Isten kezében tart és készít egy nagyobb munkára, szolgálatra. Talán nem valami nagyra vagy hivatva, inkább valami új útra, Krisztus olyan szolgálatára mit eddig még nem tapasztaltál. Feladatod egyszerűen az, hogy higgyél, hogy Isten magasabbra, szent helyekre visz. Egy nagyobb mértékben fogja magát kinyilvánítani, és tűzzel fog megkeresztelni. Azzal a céllal, hogy akárki reád néz, fogja mondani, "ez valaki, aki Jézus jelenlétében volt."

Amint kezded Jézust intenziven keresni, csodákat fogsz látni. Egy új emberré válsz. Mindez azért van, mert az Ő tulajdona vagy. Legjobb napjaid még előtted állnak.

Dávidnak ádáz csatája volt testi vágyaival. Itt van egy erőteljes harcos, egy felkent zsoltáríró, egy király akit Isten hatalmasan használt népe érdekében. Az Úr maga Dávidot a saját szíve szerinti embernek nevezte, mégis Isten áldásának és kegyének csúcspontján, Dávidot meglepte egy erős testi vágy támadása.

Ez az igazságos király Izráel ellenségei ellen nagy győzelmeket nyert. Visszaszerezte a frigyládát az ellenség kezéből és az Úrtól egy ígéretet kapott , hogy királyi háza egy örökkévaló ház lesz. Az Írások mondják, "És megoltalmazá az Úr Dávidot, valahová megyen vala." (2 Sámuel 8:14)

Egy nap azonban Dávid meglátta Betshabét és egy borzasztó vágy fogta el. Házasság elleni hűtlenséget követett el és gyermeke lett ettől a nőtől. Dávid próbálta bűnét takargatni, hazugsággal, manipulációval, végül is olyan mélyre süllyedt, hogy szeretőjének férjét megölette.

Dávid rémes bűne akármilyen társadalomban és akármikor is újság lenne. Ha akkor éltél volna, gondoltad volna, " Isten el fog fordulni ettől az embertől, aki képes volt ilyen bűnbe esni, miután csodálatos előnyöket élvezett Istennél." De mit szimbolizál számunkra Dávid életének legalacsonyabb pontja? Ábrázolja, hogy mi is történik mikor egy Isten saját szolgáját a test erős vágyai megtámadják. Sátán próbál minden szolgát meglepni, mindegyiket akik komolyan járnak Istennel.

Voltál így, meglepve egy rém erős testi vággyal? Minden rendben folyik életedben, tiszta múltod van és csodálatosan követed Jézust. Jézus igazságos szolgájaként ismernek, aki végtelenül szereti Őt. De az ördög szemmel kísér, és pokoli fegyverei közül tüzes nyilait reád írányítja.

Talán házasságtörésben estél el. Talán pornográfiával foglalkozol vagy titokban alkoholista vagy. Mint Dávid esetében bűnöd ki fog derülni mindenki láttára. (Van egy lelkész barátom aki átment ilyeneken. Míg utazott szolgálatban, egy hotelben ahol ideiglenesen vett szállást, rémes kísértésbe esett, hogy "X-rated" filmet nézzen. Rendelt egyet és bűne 5 percen belül kiderült.)

Mondod talán, az én életemben nincs ilyen bűn, tiszta vagyok. Akkor mit szólsz ahhoz, hogy minden bűnnek az anyja, az eredeti hitetlenség? Talán győzelmesen élvezed hited mélységét. Úgy érzed, hogy végül is az Úr jelenlétében áttörtél. És a semmiségből a hitetlenség érzése vesz körül. Depresszió, félelem, aggodalom még Isten iránti harag is birtokába vesz. Hirtelen kezded kétségbe vonni, hogy Isten egyáltalán életedben van. Higgyétek el, ez egy sátáni csapda, az ellenséged legnagyobb vágya, hogy Istenben való hiteteket lerombolja.

Mindegy, hogy mi a bűnöd. Nincs olyan bűn életedben ami miatt Isten feladna téged. Te az Ő megvásárolt tulajdona vagy. Habár Dávid alávalóan viselkedett Istennel szemben, az Úr nem hagyta el őt. Az Írások szerint, "Az Úr elküldé Nátán Prófétát Dávidhoz…" (2 Sámuel 12:1) Míg Mózest az égő bokor hívta ki, Dáviddal a próféta állt szembe. Nátán rámutatott, "…te vagy az az ember aki ezt a bűnt cselekedte. Te követtél el házasságtörést." Hogyan válaszolt Dávid? "Vétkeztem az Úr ellen!" (12:13)

Dávid sanyarú következtetéseket szenvedett ettől. De Isten megőrízte őt a megpróbáltatásokon keresztül. Miután Nátán Dávidot arra késztette, hogy szembe nézzen bűnével, mondta, "Az Úr elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. (12:13) Igazában Dávidot az Úr egy még nagyobb szolgálatra készítette bukása után. Hangja az egész országban ismeretes volt mint soha azelőtt. Még ma is olvassuk magasztaló szavait a zsoltárokban. Bizony amit az Úr Dávidnak kinyilvánított megpróbáltatásai alatt, még ma is tárgya a prédikációknak.

Sajnos Saul, Dávid elődje nem lett így megőrizve. Isten Sault is igazán megérintette a Szentlélek által. De Saul mindent amit az Úr kért tőle Sámuel prófétán keresztül, engedetlenül megszegett. Ahelyett, hogy megalázta volna magát, Isten előtt, keserűséggel és haraggal telt el iránta. Az Úr próbálta megérinteni Sault Rámáhnál, kiöntve Szentlelkét reá, de nem hajolt meg. Teljesen elszakadt az Úrtól és a boszorkányhoz fordult tanácsért.

A tény az, hogy az Úr soha nem ad fel minket. Ha bűnbe keveredtünk szembe állít azokkal, és valamilyen prófétai Ígével meggyőzi szívünket a bűnt illetőleg. Mondtam sokszor a múltban, hogy nem vagyok egy próféta, de most ezzel az üzenettel sokaknak prófétálok. Én vagyok Nátánod és kijelentem, "Ha bevallod bűnöd és hátat fordítasz annak … ha bízol Istenben hogy Ő be fogja tartani szövetségi ígéreteit neked … nemcsak bocsánatot fogsz nyerni, de legjobb, gyümölcsöt termő éveid állnak előtted."

Az Isten-birtokolt tanítvány követte el a bűnök bűnét. Mózes elmenekült és bujdosott Isten elől, és Dávid megvetette az Úrat, de Péter megtagadta Jézust, eltagadta, hogy még egyáltalán is ismeri Krisztust. Még átkozódott is.

Jézus Péter barátjának nevezte, sziklának hívta. A merész tanítvány még a vizen is járt az Úrral és esküdözött, hogy meg is halna a Mesterért. Mégis később, mikor vádolták, hogy Krisztus követője volt, tanítványa, ezekkel a hideg szavakkal válaszolt, "Nem ismerem ezt az embert"(Máté 26:72) Mikor a tömeg erősködött hogy igenis ő Jézus tanítványa, Péter szitkozódni és esküdözni kezdett mondva: "Nem ismerem ezt az embert!" (26:74)

El tudjuk képzelni ezt a rémes jelenetet? Ha ismertük volna Pétert, gondoltuk volna, "Na, most már Péternek ez a vége Isten arcába szitkozódott. Megtagadta Jézust, segített a keresztre feszítésében. Nincs semmi reménye, Istennek fel kell adnia ezt az embert."

Az ördög valószínűleg kárörömmel figyelte Péter bukását, és ordított, "meg vagy, most már az enyém vagy!" De Isten nem adta fel a tulajdonjogot. Megtartotta Pétert és igy kiáltott vissza, "Nem ördög, ő az én tulajdonom. Csak figyelj, hogy mit teszek vele."

Míg Mózest az égő bokor ragadta el, Dávidot a próféta, Pétert a Szentlélek fogta meg. Visszahozta emlékezetébe amit Krisztus mondott, "Mielőtt a kakas szólana, háromszor megtagadsz engem, és kimenvén onnan, keservesen sírt." (26:75)

A Szentlélek Péterre ömlött meggyőződéssel és szívét megolvasztotta. A tanítványnak egy megtört szív és bűnbánó szellem lett adva. Pár héttel később egy egészen más Pétert látunk. Ez az ember most merészen prédikálta az evangéliumot Pünközsdkor legalább 3000 ember előtt. A tanítvány, aki gyáván visszahúzódott egy szolgalány előtt, most félelem nélkül evangélizált tűzzel és kenettel telve.

Ő egy fő példa arra, hogy miképen őrzi meg és készíti el az Úr az Ő tulajdonában levőket. Felismered a módszert? Péter még Jézus megtagadása idején is előkészítés alatt volt. Amit az ördög rém nagy gonoszságra akart használni, Isten a saját dicsőségére fordította. Hogyan? Ugyanaz a pap, aki látta Pétert megtagadni az Urat, később felismerte őt, amint a feltámasztott Krisztust prédikálta. Péter szent bátorsága csodálkozásra késztette őket: "Ez az ember Jézussal volt, akit megtagadott. Micsoda erő kente fel?"

Az Úr a Szövetségen keresztül megesküdött, hogy megmenti és rendbe hozza azokat akik elestek, azokat a megsebesült szolgákat akik Őhozzá tartoznak. Tudod őszintén állítani, hogy te Őhozzá tartozol? Emlékszem a napra amikor velem történt. Nyolc éves voltam és egy tábor gyülekezeten vettem részt. Az Úr szelleme rám szállott, testemet, elmémet, lelkemet és szellememet birtokolva. Arra hívott, hogy Ígéjét prédikáljam.

Mert az Úr magévá tett, megőrzött az éveken keresztül. Megszabadított az ördög csapdájából újra és újra. Mindegyik sátáni csapda el tudta volna pusztítani szolgálatomat és le tudta volna rombolni életem. De mivel az Úré vagyok minden esetben közbe lépett, mondván, " ördög nem hagylak hogy elvegyed őt tőlem". Most 71 éves koromban, tudom, hogy legjobb éveim előttem vannak még. Látom és értem, hogy megpróbáltatásaim előkészítettek erre az időre.

Évekkel ezelőtt a legsötétebb periódust szenvedtem el szolgálatomban. Minden pokoli kisértés megtámadott. Feleségem, Gwen, rémes feszültség alatt élt fizikai betegségei miatt. És minden ami csak rosszul mehetett, szolgálatomban az megtörtént. Egy ponton a dolgozók kezdték otthagyni a szolgálatot. Borzongtam prédikálni, mert láttam a saját életemben a képmutatást. Oly rémesen éreztem, hogy nem vagyok az Úr szentje.

Azoknak a napoknak fájdalmait nem igen lehet leírni. A gyülekezetben ülve imádkoztam: "Istenem, adjál egy igét, egy személyt, akármit is ami képes lenne megérinteni bennem ezt a rémes fájdalmat. Mutasd meg hol rontottam el mindent. Miért üt minden oldalról? Úgy éreztem, hogy Istennek minden joga megvan arra, hogy elvegye felkentségem, mert oly rémes csalódás lettem számára.

Ezalatt a sötét időszak alatt, hogy az Úr egy Istenfélő prófétát küldött hozzám, Leonard Ravenhill-t. Ez a gyengéd ember egy könyvet adott és mondta:" Dávid, Isten küldött engem hozzád, itt van, olvasd ezt a könyvet, meg fogja változtatni életed."

És úgy volt. A könyv címe "The Christian in the complete armor" (A keresztény teljes fegyverzetben), amit az egyik Puritan író, William Gurnall írt. Húsz oldal után az arcomon voltam. Gurnall szavai bensőmig megráztak és lelkemet felébresztették. Megértettem: "Uram, nem ismerlek Téged úgy, mint ez az ember." Az Úr arra használta ezt az eseményt, hogy megújítsa lelkem és hívatásom. Feltárta számomra, "Dávid szeretlek téged és soha el nem hagylak. De van egy pár dolog amire gondot kell fordítanod életedben. Ugyancsak kérlek, tudjad, hogy legjobb éveid előtted állnak még."

Isten soha nem hagyott el engem, de megengedte, hogy oly mélyre zuhanjak, hogy végre meghaljak testi bizalmamban. Tudtam ezekben az időkben, hogy Isten őrző szeme volt felettem, mert a Szellem suttogta állandóan: "Szeretlek téged".

Végül is a Szentlélek felszabadított azáltal, hogy megnyitotta szemeim Isten Újszövetségének ígéreteire. Felszabadított azáltal, hogy értelmemet megnyitotta arra, amire Isten esküdt tett, megbocsátásra, kegyelmének és szabadságnak ajánlatával. Minden szükségletemről gondoskodott.

Nem tudsz megmenekülni valamilyen bűntől? Meg vagy győződve, hogy ez a bűn elpusztítja életed? Isten Újszövetségének Igéretei nemcsak felszabadítanak téged, de nyugalmat és győzelmet is hoznak számodra:

  1. Isten megígérte, hogy bűneinket legyőzi, leigázza. "Hozzánk térvén könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket( Mikeás 7:19) A szó, "eltapodja" itt halált, megölést és győzelmet jelent. Az Úr ígéri, hogy leöli bűnös szokásainkat és az erősségeket hitünkön és igazi bűnbánaton keresztül.
  2. Isten megígérte, hogy szent életet fog teremteni bennünk. Azon töprengesz, hogy " szabadulni szeretnék bűnömtől, de képtelen vagyok hátat fodítani annak"? Az Úr válasza, "…megtisztítlak titeket … új szívet adok néktek … és új lelket adok belétek és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek."(Ezékiel 36:25-27)
  3. Megígérte, hogy soha nem fogja elhagyni az övéit. Az Úr megfenyít bűneinkért, de soha nem hagyja el magvát: "Ha az ő fiai elhagyják az én törvényemet és nem járnak az én végzéseim szerint: akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnöket és vereségekkel az ő álnokságaikat … de az én kegyelmemet nem vonom meg tőle és hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet és ami kijött szájamból el nem változtatom … Megesküdtem egyszer az én szentségemre … az ő magva örökké megmarad és az ő királyi széke olyan előttem mint a nap."(Zsoltárok 89:31-36)
  4. Megígérte, hogy Őiránta való félelmet ültet szívünkbe. "… és az én félelmemet adom az ő szívökbe, hogy el ne távozzanak tőlem." (Jeremiás 32:40) Azokhoz szeretnék szólni akik küszködnek valami titkos bűnnel, kétséggel vagy lelki fáradtsággal: hitetlenség az egyetlen dolog ami a győzelemtől visszatart. Isten megígérte, hogy minden erőt megad ahhoz, hogy megtartsad szavát. Igen, szövetségi ígéretét adta erre, hát hagyd abba a próbálkozást, hogy saját erődből kerekedj bűnöd fölé. Itt van a kulcs az Újszövetség megértésére: Istennél nincsenek határok vagy korlátok. Mi korlátozzuk az Urat emberi gondolkozásunkkal. De Ő megadta szövetségi ígéreteit , hogy le tudjuk vetni a bilincseket melyeket mi tettünk Őreá.

Éden kertjében, Sátán Isten természetének korlátlanságát használta, hogy megcsalja Ádámot és Évát. Mondta nekik, "Olyanok lesztek, mint Isten. Nincsenek határai, korlátai. És ti is olyanok lehettek." (Ebből a csaló ideából ered az a hamis tanítás mely szerint: "Amit csak el tudsz képzelni azt mind el tudod érni.")

Az Úr törvényeket kellett hogy adjon, hogy megértsük, hogy mi nem vagyunk olyan mint Isten. Egyszerűen képtelenek vagyunk eltűntetni testi mivoltunk határait és korlátait. Az Úr a törvénnyel, segített, hogy felismerjük teljes erőtlenségünket. Jézus is demonstrálta ezt az igazságot. Önmagát a testi képességek határain belül tartotta, mondván: " Az Atya nélkül semmit sem tudok tenni." De Krisztus ugyancsak feltárta, hogy egy bízó hívő részese lehet az Újszövetség ígéreteinek, "Istenetek leszek minden határ és korlát nélkül."

Talán úgy gondolod, hogy házastársad aki nem született újjá még, soha nem fog az Úr Jézushoz járulni, de Isten azt mondja, "Korlátozol engem, részemre nincsenek határok." Ugyanígy egy időben az Egyház azt gondolta, hogy kommunizmus fogja uralni a földet. Úgy okoskodtunk: "Az Úr nem tud működni ilyen diktatúra alatt." De korlátoltuk Isten képességét. Az Ő idejében az egész rendszer, kezdve a Berlini fallal megdőlt. Szentlelke Kelet-Európán átsöpört még Oroszországban is.

Ugyanezt gondolták a keresztény hívők a bambusz függönyről. Korlátokat állítunk Isten köré, hogy nem lesz képes Kínában működni. Ma ez az óriási nemzet Isten Szentlelkével tűzben lángol szenvedéllyel. Ugyancsak Kuba köré határokat építünk. De nemrég láttam egy filmet mely szerint 100 ezer metodista lelkében lángol Isten Szentlelke.

Higgyétek el, hogy Istennél nincs korlát, vagy határ, még az Iszlámot illetőleg sem. Újjáéledés kezdődhet bárhol a földön. Otthonodban, gyermekeidben, a meg nem tértek között is. És Isten képes véget vetni abortusznak, pornográfiának akármikor. A mi feladatunk az, hogy "lerontván okoskodásainkat" fogadjuk el Isten hűséges ígéreteit. Kell, hogy higgyünk az Ő csodáiban.

Amint saját problémáiddal állasz szemben emlékezz, hogy Isten nem fog téged elhagyni. Barátjának

nevez és keze rajtad van. Amit kér tőled az csak bűnbánat és abszolút bizalom ígéreteiben. De figyelmeztetését hallanod kell: habár Isten nem fog téged elhagyni, te elhagyhatod Őt. És ez megkeményedett szívhez vezet. Emlékezz Saul példájára, ha az a megkeményedett szívű ember az Úrhoz fordult volna bűnbánattal, Isten megmentette volna őt.

Most két dologgal állasz szemben: az égő bokorral és egy prófétai kijelentéssel. Biztosan tudom, hogy a Szentlélek beszél szavaimon keresztül, mondván: "Itt van a szabadságod órája, ne tedd le ezt az üzenetet anélkül, hogy megváltoznál. Ne engedd meg, hogy tovább haladj kedvszegetten, bűnösnek érezve magad, lelkileg megbilincselve, hordozva valami titkos bűnt vagy ellenséges erősséget. Ehelyett ragadd meg az Újszövetségi ígéreteket. Te az Úrhoz tartozol és Őneki szüksége van reád. Hamarosan zöld mezőkre fog terelni és csendes vizekhez. Szóval, hittel fogadd el szeretetét, erejét, bocsánatát és szabadságát. Legjobb napjaid még előtted vannak."

"Bizony nem veti el az Úr az Ő népét és el nem hagyja az Ő örökségét." (Zsolt. 94:14)

Download PDF

DAILY ENCOURAGEMENT IN YOUR INBOX

Sign up now to receive our Daily Devotional or E-newsletter.

SUBSCRIBE