Recently Added Translations | World Challenge

Recently Added Translations

Regtig?

Gary WilkersonNovember 18, 2019

Die Beloftes van God Is Bo Ons Begrip

Die groot beloftes wat God vir ons deur Jesus gegee het, is bo enigiets wat ‘n mens kan dink of jou kan voorstel. Hy het ons van knegskap en slawerny aan sonde bevry. Hy het ons langs Homself in hemelse plekke laat sit. Hy het aan ons ons identiteit in Hom gegee. As hierdie verstommende beloftes nie ons vertroue versterk nie, is daar iets verkeerd met ons siening van God. Dit beteken ons sien nie sy heerlikheid so volkome en duidelik soos ons moet nie.

Download PDF

真的嗎?

Gary WilkersonNovember 18, 2019

神的應許超乎我們所能想像

神透過主所賜偉大的應許是超過人所能思想或想像的。衪釋放我們脫離罪惡捆綁。衪把我們安置在屬天的境界在衪自己身邊。衪更賜我們在衪裡面的身份。若這些不可思議的應許都不建造我們的確據,我們對神的看法就錯了。也就是說,我們對衪的榮耀缺乏該有既充份,又清晰的看見。

你是如此嗎? 若你的實際情形有別於神的應許,你就有問題了。你得自由, 但卻依然犯罪; 你再不受撒但轄制,但卻感到受捆綁; 你以主的心為心,但往往卻沮喪起來。

我每逢受試探沮喪起來, 就會為要靈裡振奮,而翻到某段經文: 「…以色列人因做苦工,就嘆息哀求;他們因苦工所發出的哀聲達於神。神聽見他們的哀聲…」 (2:23-24). 想到神會垂聽我們心中的哀聲,實在不可思議。接下來的經文更加鼓勵我: 「神看顧以色列人,神是知道(行事的時間)的。」 (2:25).

Download PDF

真的吗?

Gary WilkersonNovember 18, 2019

神的应许超乎我们所能想像

神透过主所赐伟大的应许是超过人所能思想或想像的。衪释放我们脱离罪恶捆绑。衪把我们安置在属天的境界在衪自己身边。衪更赐我们在衪里面的身份。若这些不可思议的应许都不建造我们的确据,我们对神的看法就错了。也就是说,我们对衪的荣耀缺乏该有既充份,又清晰的看见。

你是如此吗? 若你的实际情形有别於神的应许,你就有问题了。你得自由, 但却依然犯罪; 你再不受撒但辖制,但却感到受捆绑; 你以主的心为心,但往往却沮丧起来。

我每逢受试探沮丧起来, 就会为要灵里振奋,而翻到某段经文: 「…以色列人因做苦工,就叹息哀求;他们因苦工所发出的哀声达於神。神听见他们的哀声…」 (2:23-24). 想到神会垂听我们心中的哀声,实在不可思议。接下来的经文更加鼓励我: 「神看顾以色列人,神是知道(行事的时间)的。」 (2:25).

Download PDF

巴比伦正在倾倒

David WilkersonMarch 1, 1982

「… 有一位有大权柄的天使 … 大声喊着说,巴比伦大城倾倒了,倾倒了,成为了鬼魔的住处,和各样污秽之灵的巢穴,并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。」(啓18:1,2)

根据马丁‧路得 (Martin Luther) 并其他改革宗牧者的教导,巴比伦就是天主教教会,而教宗就是那兽。当时,许多信徒都因离开该教会而殉道了;在教宗的命令之下,许许多多信徒都被谋杀了。凡懂得教会历史的人都可以肯定说,过去的天主教教会实在玷染了许多虔诚灵魂的血。然而今天在爱尔兰,基督徒也杀害天主教徒。他们像疯子一般,互相残杀。

可是,约翰所谈及的巴比伦,不仅是指天主教教会。那兽比教宗更大有能力。今天,巴比伦仍然是世上显在我们眼前的一个大的势力。在过去的十年间,它的能力与影响力一直大大扩展;时到如今,它更因极大的能力而扬扬得意。锡安并不是以色列的一个城市,它乃代表主真正的教会。同样,巴比伦也不是一个现实的城市,乃是一个属灵光景。巴比伦就是那淫乱的教会 (harlot church)!这是教会中的一个教会,即在基督不为人见的身体里的一个可见的身体!

Download PDF

Съживление на святостта идва скоро

David WilkersonFebruary 1, 1982

Съживление на святостта идва в тази нация. Искрите му са вече запалени от Святия Дух, и навсякъде, където сега пътувам, има признаци на едно славно пробуждане — множества от Божии чада гладуват и жадуват за праведността. Библията предрича, че когато врагът дойде като потоп, Духът на Господа ще издигне стандарт срещу него. Святостта, истинската праведност на Христос, е този стандарт. Това опръскано с кръв знаме се издига над бойните полета на греха и развалата. И скоро, много скоро, малко по малко, ще се надигнат гласове, които ще викат към Господа: "Очисти ни! Погълни ни!

Download PDF

Babilônia Está Caindo

David WilkersonMarch 1, 1982

"Então ( o anjo) exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda..." (Apocalipse 18:2).

Download PDF

Brzy přijde – Probuzení svatosti

David WilkersonFebruary 1, 1982

Na tento národ přichází probuzení svatosti. Jiskřičky již byly zažehnuty Duchem svatým a kamkoli teď cestuji, jsou tam znamení skvělého probuzení mnoha Božích dětí, které hladoví a žízní po spravedlnosti. Bible předpovídá, že až přijde nepřítel jako povodeň, Duch Pánův proti němu vztyčí korouhev. Tou korouhví je svatost, pravá Kristova spravedlnost. Tato krví zbarvená standarta se vztyčí nad bojišti hříchu a zkaženosti velice brzy. Povstane crescendo hlasů volajících k Pánu: „Očisti nás. Zmocni se nás. Zvedni nás z bahna a špíny tohoto věku.

Download PDF

巴比倫正在傾倒

David WilkersonMarch 1, 1982

「… 有一位有大權柄的天使 … 大聲喊着說,巴比倫大城傾倒了,傾倒了,成為了鬼魔的住處,和各樣污穢之靈的巢穴,並各樣污穢可憎之雀鳥的巢穴。」(啓18:1,2)

根據馬丁‧路得 (Martin Luther) 並其他改革宗牧者的教導,巴比倫就是天主教教會,而教宗就是那獸。當時,許多信徒都因離開該教會而殉道了;在教宗的命令之下,許許多多信徒都被謀殺了。凡懂得教會歷史的人都可以肯定說,過去的天主教教會實在玷染了許多虔誠靈魂的血。然而今天在愛爾蘭,基督徒也殺害天主教徒。他們像瘋子一般,互相殘殺。

可是,約翰所談及的巴比倫,不僅是指天主教教會。那獸比教宗更大有能力。今天,巴比倫仍然是世上顯在我們眼前的一個大的勢力。在過去的十年間,它的能力與影響力一直大大擴展;時到如今,它更因極大的能力而揚揚得意。錫安並不是以色列的一個城市,它乃代表主真正的教會。同樣,巴比倫也不是一個現實的城市,乃是一個屬靈光景。巴比倫就是那淫亂的教會 (harlot church)!這是教會中的一個教會,即在基督不為人見的身體裡的一個可見的身體!

Download PDF

La Caduta di Babilonia!

David WilkersonMarch 1, 1982

"E l'angelo gridò con voce potente: "E' caduta, è caduta Babilonia la grande! E' diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole…" (Ap. 18:2).

Download PDF

Babylón se hroutí!

David WilkersonMarch 1, 1982

„A anděl vykřikl mocným hlasem: Padla, padla ta veliká říše Babylón a stala se příbytkem démonů, vyhnanstvím každého nečistého ducha a vězením každého nečistého a ohavného ptáka!“ (Zjevení 18:2).

Download PDF