DE KRACHT OM HET ONMOGELIJKE ONDER OGEN TE ZIEN | World Challenge

DE KRACHT OM HET ONMOGELIJKE ONDER OGEN TE ZIEN

David Wilkerson (1931-2011)June 8, 2018

"Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is" (Lukas 19:10). Christus zei: "Ik kwam alleen om deze ene reden in de wereld: om verloren zielen te bereiken en te redden!" Maar dit was niet alleen de missie van Jezus; Hij maakte het ook tot onze missie. "En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen" (Marcus 16:15).

Jezus sprak hier tot een kleine groep gelovigen - ongeveer 120 mensen - die zich in de bovenzaal hadden verzameld. Denk eens aan de onmogelijke taak die Hij hen oplegde. In die tijd regeerde Rome over de wereld en Jezus gebood Zijn volgelingen: "Ga naar Rome en vertel die trotse, egoïstische Caesar dat er geen koning boven Mij is. Ik heers over de hele schepping! En ga naar Athene, waar het heidendom regeert, en predik dat Ik de enige Weg ben. Ga overal heen waar filosofieën, oude religies, valse goden en bijgelovigheid heersen - en predik Mijn kruis en opstanding. Ga daarnaast naar buitenlandse naties, leef onder de mensen en bestudeer hun talen. Leg de handen op de zieken, werp duivels uit en verkondig het goede nieuws. Predik de kracht en de overwinning van de herrezen Heiland!”

Dit was een buitengewone uitdaging. Bedenk dat Jezus sprak met gewone, onbelangrijke, ongeschoolde mannen en vrouwen. Hij legde de toekomst van Zijn kerk op hun schouders. Ik stel me voor dat een kleine groep gelovigen zich overweldigd voelde, zich afvragend hoe de Heere van hen verwachtte dat ze deze onmogelijke missie zouden vervullen.

Onze uitdaging vandaag is net zo ontmoedigend. De Bijbel vertelt ons dat elke volgende generatie steeds erger wordt en dat is niet moeilijk te om zien. Maar Jezus' woorden aan zijn hulpeloze discipelen zijn vandaag ook van toepassing op ons: "En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden" (Lukas 24:49). Bied jezelf nu aan de Heilige Geest aan en vertrouw op Zijn kracht en leiding om het wonderbaarlijke door jou heen te doen!

Download PDF