DE VOORDELEN VAN BEROUW | World Challenge

DE VOORDELEN VAN BEROUW

David Wilkerson (1931-2011)
April 11, 2018

Wij kennen Daniel als de trouwe, begaafde jongeman die Nebukadnezar, de koning van Babylon, loyaal diende en zijn dromen uitlegde. Maar zijn grootste heldendaden kwamen voort uit het feit dat hij een rechtvaardige bidder was.

Daniël leefde zo'n toegewijd, heilig leven dat je niet verwachtte dat hij zich voor de Heere zou behoeven te bekeren. Maar zijn hart was erg gevoelig voor de zonde en hij identificeerde zich met de vreselijke zonden van het volk van Israël. Let op zijn gebruik van het meervoudig voornaamwoord ‘wij’ dat we in zijn gebed lezen.

"Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land" (Daniël 9:5-6).

"Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God" (Daniël 9:20). Daniël zei in wezen: "Heere, behandel mij zoals U Uw volk behandelt. Als er ongerechtigheid in mijn hart is, maak het zichtbaar, laat het aan mij zien!"

Zijn er werkelijk voordelen aan berouw? Ja! Een echt wonderbaarlijk voordeel is de gave van een nieuw en duidelijker zicht op Jezus Christus. Nadat Daniël zich had bekeerd, kreeg hij een visioen: "Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, er was een Man, gekleed in linnen" (Daniël 10:5). Daniël was de enige die de man zag, die eigenlijk Jezus was in al zijn glorie!

Begrijp wel dat Daniël niet voor dit visioen had gebeden; hij bekeerde zich gewoon, hij belijdt de zonde en treurt over de zonde. Jezus nam het op Zich om naar Daniël te komen in deze openbaring - de Heere nam het initiatief! Zie je, wanneer we ons vernederen voor de Heere en de dingen rechtzetten met Hem en anderen, hoeven we geen openbaring te zoeken. Jezus zal Zichzelf aan ons manifesteren! Misschien niet in een visioen, maar we zullen weten dat Hij aanwezig is.

Download PDF