GODDELIJKE ONTMOETINGEN | World Challenge

GODDELIJKE ONTMOETINGEN

Gary WilkersonMarch 11, 2019

"En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen." (Handelingen 8:27-29).

Deze Ethiopiër, die in feite penningmeester was van Candace, koningin van Ethiopië, was naar de tempel in Jeruzalem geweest om te aanbidden, op zoek naar een nieuwe manier van leven. Hij was op weg gegaan, terwijl hij nog steeds de Schriften doorzocht in zijn wagen.

De Heere instrueerde Filippus om langs deze specifieke weg te reizen, zodat hij de Ethiopische man kon ontmoeten. Hij gehoorzaamde de Heere en toen hij de Ethiopiër zag sprak hij met hem, hij zag dat de man Jesaja 53 vers 7 las: "Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open."

De man vroeg Filippus wat dit Schriftwoord betekende en Filippus die begreep dat het hart van de man naar waarheid verlangde, startte met een volledige uitleg van de waarheid van Jezus Christus. "En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus" (Handelingen 8:35).

Het Schriftgedeelte dat de Ethiopiër las, betrof de oudtestamentische gesprekken over de vervulling van de profetie van Jezus Christus. Filippus was in staat om Gods plannen inzake de zaligheid, de doop, een nieuw hemels koninkrijk uit te leggen - alle dingen die absoluut in één Mens vervuld zijn - Jezus. De Ethiopiër opende zijn hart, en reageerde gelovig op deze boodschap en ontving het eeuwige leven.

Wanneer een trouwe gelovige het evangelie communiceert met een gewillig hart, vinden er wonderen plaats. Het kan best dat je zoekt meer over Jezus weten. Als dat zo is, zal God de roep van je hart zeker beantwoorden en iemand naar je toe brengen. Of misschien zal de Heere een goddelijke verbinding organiseren, waardoor je in staat zult zijn om iemand anders te dienen.

Download PDF