HET ENIGE DAT TELT, IS GODS AANWEZIGHEID | World Challenge

HET ENIGE DAT TELT, IS GODS AANWEZIGHEID

David Wilkerson (1931-2011)
July 4, 2018

Het Oude Testament is gevuld met vele verhalen over de zegeningen die kwamen naar degenen die de aanwezigheid van God bij zich hadden. Deze verhalen zijn bedoeld, om ons aan te moedigen en aan te sporen om Gods aanwezigheid in ons leven te zoeken.

Gods aanwezigheid was zo duidelijk in Abrahams leven, dat zelfs de heidenen om hem heen het verschil tussen hun leven en het zijne herkenden: “En het gebeurde in die tijd dat Abimelech, met Pichol, zijn legerbevelhebber, tegen Abraham zei: God is met u bij alles wat u doet” (Genesis 21:22). Deze heidense koning zei: "Abraham, er is iets anders aan jou. God leidt je en zegent je waar je ook gaat!"

God beloofde Jozua dat geen enkele vijand tegen hem zou kunnen optreden, als Gods aanwezigheid bij hem was: "Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen" (Jozua 1:5-6). Wanneer Gods Geest met ons is, kunnen we sterk en moedig zijn - omdat geen vijand ons kan schaden.

God zei tegen Gideon: "De HEERE is met u, strijdbare held! ... Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:12, 14). God zei: "Gideon, er is een kracht in jou die zo krachtig is, het kan Israël redden. En dat is Mijn aanwezigheid." Hoewel Gideon geen moed had, wilde God hem bewijzen dat elke persoon grote dingen kan doen, wanneer de aanwezigheid van de Heere bij hem is.

God waarschuwde Jeremia dat de hele natie zich tegen hem zou keren en zijn profetieën zou verwerpen. Toch beloofde God: "Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, om u te verlossen en te redden, spreekt de HEERE" (Jeremia 15:20). God zegt: "Het maakt niet uit of het hele land zich tegen jou keert, Jeremia. Het enige dat telt is dat Mijn aanwezigheid bij jou is. Wees daar zeker van!"

Zoek Hem met heel je hart en strek je uit naar Zijn aanwezigheid in je dagelijkse leven. Dan zul je de ongelooflijke heerlijkheid van God ervaren.

Download PDF