JE HARTSGESTELDHEID | World Challenge

JE HARTSGESTELDHEID

David Wilkerson (1931-2011)May 2, 2018

"Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot" (Mattheüs 7:24-27).

Jezus illustreert hier dat het enige huis dat in de komende storm standhoudt, op een sterk fundament is gevestigd. Het huis waar Jezus het over heeft, is onze wandeling met Hem. We bouwen een fundament door Christus te leren kennen en Zijn wegen te begrijpen. We bouwen in ons geloof bepaalde eigenschappen op, die bepalen, hoe we onder druk reageren.

Veel christenen zeggen: "Ik ben een gelovige. Ik heb op de Rots gebouwd." Toch begrijpen ze niet echt wat deze uitdrukking betekent en ze zullen een grote schok krijgen, wanneer hun relatie met Jezus de storm niet doorstaat. Ze zullen worden ontmaskerd als mensen zonder fundament!

We kunnen deze gelijkenis niet begrijpen, tenzij we begrijpen dat het om gehoorzaamheid gaat! Jezus spreekt over een persoon die zijn Woord hoort en het doet, die Hem gehoorzaamt, die handelt naar Zijn geboden. Hij beschrijft een levensstijl - een wandeling van totale, absolute gehoorzaamheid aan zijn Woord. Dat is ons fundament!

Natuurlijk is Jezus Zelf onze rots, maar dat is niet de volledige betekenis van "rots" zoals Hij het hier in deze gelijkenis gebruikt. Sommigen die beweren dat ze op Christus hebben gebouwd als hun rots, bouwen misschien niet goed. Deze rots is jouw hartsgesteldheid en vertegenwoordigt de fundamentele motieven, waaruit onze gehoorzaamheid aan God voortkomt.

Download PDF