KUAMINI MUNGU KWA AJILI YA MIUJIZA | World Challenge

KUAMINI MUNGU KWA AJILI YA MIUJIZA

Gary WilkersonMarch 23, 2020

Tukio la injili ya Marko linashughulikia aina za hali mbaya ambazo zinaweza kukabili imani yetu. Wakati msiba ghafla utakapotupata, tunaweza kupata hisia za kutokuwa na tumaini na kukata tamaa.

Yairo, mtu aliyejitolea, anayemwogopa Mungu na kiongozi wa sinagogi la mahali hapo, alikabili shida. Binti yake mchanga alikuwa mgonjwa hadi kufa na alipopata habari kwamba Yesu mganga yuko karibu, aliamua, "nitaweka imani yangu kwake." Kukimbilia kwa Masihi, akaanguka miguuni pake na kumsihi sana, "Binti yangu mdogo yu karibu kufa; nakuomba uje uweke mikono yako juu yake, ili apate kupona na kuishi” (Marko 5:23).

Yairo alikuwa akiomba muujiza: "Bwana, isipokuwa unafanya hivi, sina tumaini. Madaktari hawawezi kusaidia, lakini najua unaweza kufanya muujiza kutokea! " Kifungu Jairus hutumia katika aya hapo juu - "ili apate kupona na kuishi" - inaashiria imani yake katika uweza wa Kristo. Alimwamini Bwana kwa haiwezekani, akisema, "Yesu, unaweza." Alijua kwamba ikiwa Kristo angemgusa binti yake tu, atapona.

Kinachotokea baadaye huonyesha kiwango kingine cha imani: "Na [Yesu] akaenda na [Yairo], umati mkubwa wa watu ukamfuata wakimsonga-songa. Kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutoka damu kwa miaka kumi na miwili, ambaye alikuwa amepata shida nyingi chini ya waganga wengi, na alitumia yote aliyokuwa nayo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya” (5:24-26).

Hapa tunakutana na mtu mwingine katika hali ya kukata tamaa. Mwanamke huyu alikuwa ameenda kutoka kwa daktari kwenda kwa daktari na akamaliza rasilimali zake akitafuta tiba na hali yake ilikuwa imezorota tu. Lakini aliposikia kwamba Yesu yuko karibu, tumaini lilimjaa ndani ya moyo wake na kwamba mbegu ya haradali ya imani ilikua ndani ya moyo wake. Alifikiria, "Ikiwa nitagusa hata mavazi yake, nitapona" (5:28).

Imani ya mwanamke huyu ilikuwa na nguvu sana hivi kwamba aliamini wema wa Mungu ungetenda muujiza katika mwili wake. Ilikuwa mwamba thabiti, imani thabiti - aina ambayo inamwamini Mungu kwa miujiza kulingana na wema wake.

Je! Bado unaamini Yesu anaweza? Je! Unaamini ataweza? Haijalishi jaribio lako ni lipi, haijalishi ni zaidi ya matumaini zaidi, yuko tayari kuingilia kati. Muombe akupumzie imani ndani yako leo.

Download PDF