Prayer | Page 7 | World Challenge

Prayer

STÁLE SILNĚJŠÍ VOLÁNÍ

David Wilkerson (1931-2011)07-08-19

Bůh se chce sklonit k svému lidu. Jak předpovídá Písmo, ďábel sestoupil s velkým hněvem, protože věděl, že jeho čas je krátký. Proto právě teď potřebují Boží lidé velké vylití Ducha svatého a nadpřirozený Boží dotek ještě větší než ten o Letnicích. Tak jako dnes, už v Izajášově době bylo slyšet stejné volání: „Kéž bys roztrhl nebesa a sestoupil … Od věků lidé neslyšeli ani nezaslechli, oko to nevidělo, aby byl Bůh — kromě tebe — který by dělal něco pro toho, kdo na něj očekává.“ (Izajáš 64;1,4)

Download PDF

POWSTAJE WOŁANIE

David Wilkerson (1931-2011)07-08-19

Bóg chce dokonać przełomu dla swojego ludu. Tak, jak przepowiada Pismo, diabeł zstąpił z wielkim gniewem, wiedząc, że czas jest krótki. Teraz lud Boży potrzebuje wielkiego wylania Ducha Świętego, ponadnaturalnego dotknięcia, nawet większego, niż w dzień Pięćdziesiątnicy. Wołanie na dzisiaj było też słyszane w dniach Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry! . . . Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz ciebie, Boga działającego dla tego, który go oczekuje.” (Izajasz 64:1,4).

Download PDF

Et Råb Stiger Op

David Wilkerson (1931-2011)07-08-19

Gud ønsker at bryde igennem til sit folk. Som Skriften forudsiger, så vil djævelen komme ned med stor vrede, fordi han ved, at hans tid er kort. Lige nu har Guds folk brug for en mægtig udgydelse af Helligånden; en overnaturlig berøring som er endnu større end pinsen. Det skrig, der kaldes på nu, blev hørt på Esajas' tid: "Gid du ville flænge himlen og stige ned, så bjergene rystede foran dig,; intet øre har nogen sinde hørt, intet øje har set en anden Gud end dig, som griber ind for den, der håber på ham. (Es. 63:19 og 64:3).

Download PDF

Egy erőteljesebb kiáltás

David Wilkerson (1931-2011)07-08-19

Isten át akar törni az Ő népéhez. Ahogy a Szentirás mondja, az ördög felbőszülten jött le, tudva hogy kevés az ideje. Isten népének most szüksége van a Szent Szellem hatalmas kiáradására, egy természetfölötti érintésre, ami a pünkösdi kiáradásnál is hatalmasabb. A mostani időkre szóló kiáltás már Ézsaiás idejében hallható volt: “Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál!... Hiszen öröktől fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, a ki így cselekszik azzal, a ki őt várja.” (Ézsaiás 64:1-4)

Download PDF

A Cry is Rising

David Wilkerson (1931-2011)07-08-19

God wants to break through to his people. As Scripture predicts, the devil has come down with great wrath, knowing his time is short. Right now, God’s people need a great outpouring of the Holy Spirit; a supernatural touch even greater than the one at Pentecost. The cry that is called for today was heard in Isaiah’s day: “Oh, that You would rend the heavens! That You would come down! … For since the beginning of the world men have not heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen any God besides You, who acts for the one who waits for Him” (Isaiah 64:1, 4).

Download PDF

How Should We Pray?

Rachel Chimits
July 18, 2019

Many Christians may feel that they “don’t pray well,” but this begs the question of what we actually mean when we say that and how can we grow into a people of prayer.

In his sermons, David Wilkerson focused on common issues that trouble the hearts of many believers, and he pointed out a deep and disconcerting problem with prayer in more than one.

The Power and Simplicity of Prayer

Prayer is a central piece of the Christian life, but actually doing it challenges many believers. We often don’t pray when we have chances to do so. Not praying has been a common human issue for a very long time, but why does reaching out to God seem so hard sometimes? This week, Pastor Carter Conlon of Times Square Church talks about the incredible power of prayer, misconceptions about prayer, the strange difficulty and the true simplicity of prayer. Prayer is a central piece of the Christian life, but actually doing it challenges many believers. We often don’t pray when we have chances to do so. Not praying has been a common human issue for a very long time, but why does reaching out to God seem so hard sometimes? This week, Pastor Carter Conlon of Times Square Church talks about the incredible power of prayer, misconceptions about prayer, the strange difficulty and the true simplicity of prayer.

One on One | With A Past That is Always With Us

 

Tim Dilena

July 10, 2019

Jesus knew exactly what people needed not only because he was God but because he truly listened to people's pain. As believers, we are called to mimic Jesus' life, and part of this is learning to ask questions and really listen to people's answers and pray for them. Pastor Tim Dilena talks this week about scripture where Jesus names himself the Great Physician.

Download MP3
Download MP4

Pray While You Still Can

 

Carter Conlon

July 3, 2019

We often find sins in our lives that we justify as okay, the "little, white lies" that are condoned by secular culture and excused or ignored by many Christians. What if these "small" sins have a much more serious impact than we could ever imagine? This week, Pastor Carter Conlon talks about rooting out the little weeds in our spiritual lives.

Download MP3
Download MP4

Pray for the Worldwide Church

Rachel Chimits
May 14, 2019

Pummeled with constant news about crises, it becomes tempting to simply ignore the persecution of our brothers and sisters around the world.

In a sermon at Times Square Church, Pastor Carter Conlon pointed out, “Many today find themselves journeying through this season of despair….